Integritetsmeddelande

Polar respekterar din integritet och strävar efter att erbjuda dig en säker kundupplevelse. Med detta Integritetsmeddelande vill vi informera dig om vilka uppgifter vi samlar in när du använder våra produkter och tjänster, och om hur vi använder och hanterar dessa uppgifter. Vi informerar dig också om var du kan hitta mer information om hur personuppgifter hanteras och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifterna.

Polar syftar på Polar Electro Oy och dess dotterbolag. När du använder Polars tjänster eller produkter, kommer dina personuppgifter därför användas och hanteras av ett eller flera av Polars bolag.

Innehåll:

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Säkerhet

Hur vi hanterar känsliga personuppgifter

Hantering av personuppgifter och dess överföring utanför EU

Förvaring av och riktigheten hos personuppgifter

Dina rättigheter

Cookies

Felloggar

Användare under 13 år

Förändringar i Integritetsmeddelandet

Polar Flow och Flow App

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Support/Kundtjänst

Polar.com

Nätbutik

Polarpersonaltrainer.com

Polar Club

Polar Team Solutions

Polar GoFit

Polar API/Polar Open AccessLink

Policy för Cookies

Hur vi hanterar dina personuppgifter

När du skapar ett användarkonto för Polars tjänster, ber vi dig att lämna vissa personuppgifter (exempelvis ditt namn, e-postsadress, kön och ålder). Vi behöver denna information för att tillhandahålla dig en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster. Till exempel använder vi uppgiften om din ålder för att ge dig en mer korrekt beräkning av brända kalorier. Vi litar på att alla uppgifter du lämnar till oss är korrekta.

Vi kan samla in viss information om dig när du köper produkter från vår nätbutik, använder Polars tjänster eller kontaktar vår Kundtjänst. Om du endast prenumererar på Polars nyhetsbrev, kommer vi endast att be dig om din e-postadress. Vi hanterar endast dina personuppgifter för det syfte som anges i detta Integritetsmeddelande och för syften som är specifika för varje tjänst. Du kan finna mer information om detta genom att klicka på länkarna. Du kan också kontakta vår Kundtjänst för mer information om hanteringen av personuppgifter beträffande varje tjänst.

När du använder Polars produkter eller tjänster, samlar Polar in information om dig och kan kombinera informationen med alla andra personuppgifter som Polar har samlat in om dig för samma syfte. Om vi har samlat in uppgifterna om dig för andra syften, kan vi inte kombinera dessa. Dessutom kan vi använda dina personuppgifter för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet hos Polars produkter, för att verifiera din identitet och för att utreda bedrägerier och andra former av missbruk av produkterna. Vi kan också hantera din information som en del av vår verksamhet inom forskning och utveckling av produkter. Vi utvecklar ständigt nya funktionssätt och förbättrar de befintliga. För denna verksamhet är dina uppgifter alltid anonymiserade och de kan inte kopplas till dig.

Om du använder några av våra avgiftsbelagda tjänster kan vi spara information om ditt betalkort med samtycke från dig, för att underlätta framtida betalningar. Denna information sparas i krypterat format i ett system som tillhör tredje part. Vi väljer våra tjänsteleverantörer noggrant och säkerställer att de uppfyller alla branschmässiga krav för säker och tillförlitlig hantering av information. När vi hanterar betalningsinformation uppfyller vi tillämplig lagstiftning och de villkor som anges av och övervakas av leverantörer av betaltjänster.

Om du vill kan du också dela information från Polars tjänster till system eller tjänster som erbjuds av en tredje part, såsom Facebook eller Strava. Polar är inte ansvarig för någon information som överförs till någon annan plats eller riktigheten hos information utanför Polars system. Varje tjänsteleverantörs säkerhets- och integritetspolicy tillämpas på sådan information.

Säkerhet

Det finns alltid en risk med att lämna personuppgifter, vare sig det sker personligen, via telefon, Internet eller med hjälp av andra tekniker. Inget tekniskt system är helt säkert, eller kan garanteras stå emot manipulering eller hackare. Polar vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga obehörig åtkomst till och olämplig användning av dina personuppgifter. Till exempel använder Polar kryptering och brandväggsteknik vid insamling av personuppgifter. Om Polars webbplatser stödjer elektroniska transaktioner, kommer Polar använda säkerhetsåtgärder som är standard i branschen för att skydda sekretessen och säkerheten i dessa transaktioner. Vi använder säkerhetsåtgärder som är branschstandard, såsom SSL-autentisering, för att säkerställa att din kreditkortsinformation, liksom alla andra personuppgifter som skickas inom köpprocessen, är säkrad på lämpligt sätt från tredje parts olovliga åtkomst.

Hur vi hanterar känsliga personuppgifter

Majoriteten av Polars tjänster är baserade på uppgifter som samlas in på våra produkter. Vissa av uppgifterna som samlas in (såsom puls) är av sådan natur att vi måste be om ditt samtycke för att samla in eller hantera uppgiften. Samtycket begärs separat för varje tjänst som hanterar uppgifter som kräver särskilt samtycke.

Hantering av personuppgifter och dess överföring utanför EU

Polars tjänster och produkter kan levereras med hjälp av resurser och servrar som är placerade i ett flertal länder (exempelvis Finland och USA). Därför kan dina personuppgifter hanteras utanför det land där tjänsten som du använder är baserad, inkluderat länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), där standarden för integritetsskydd inte uppfyller kraven som anges av Europeiska kommissionen (såsom USA). När du anmäler dig till en tjänst (exempelvis Polar Flow) som kräver att uppgifter överförs till ett annat land för hantering, ber vi om ditt samtycke till överföringen. När vi överför information uppfyller vi alla tillämpliga lagar för att säkerställa tillräckligt skydd av din integritet. Generellt tillämpar vi, vid överföring av dina personuppgifter från ett land till ett annat, bestämmelserna i EU-U.S. Privacy Shield (överenskommelse mellan EU och USA om skydd för personuppgifter) och Swiss-U.S. Privacy Shield (överenskommelse mellan Schweiz och USA om skydd för personuppgifter) eller de överenskommelser som baseras på Europeiska kommissionens standardvillkor. Du kan finna mer information om överföringen av information och relaterade säkerhetsåtgärder i avsnittet Vanliga frågor. Du kan också kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

I linje med principerna som har nämnts ovan, kan dina personuppgifter överföras, eller åtkomst till dem kan medges, till Polars underleverantörer (såsom leverantörer av vårt Kundtjänstsystem) som genomför uppgifter som är relaterade till Polars webbplats, produkter och tjänster. Våra underleverantörer är inte behöriga att använda personuppgifterna för några andra syften och Polars underleverantörers tjänster omfattas alltid av en sekretessklausul.

Polar avslöjar aldrig några av dina personuppgifter utan att du särskilt har samtyckt till detta, förutom om det är nödvändigt för att hantera din beställning, genomföra din begäran eller hantera våra interaktiva kundprogram. Personuppgifter kan dock avslöjas om det krävs av lag, domstolsbeslut, förordning eller begäran från myndigheter.

I statistiska syften kan Polar samla in anonymiserade statistiska uppgifter om dess kunder, försäljningar, trafikformer, träningsinformation och liknande webbplatsinformation till ansedda tredje parter. Dessa statistiska uppgifter innehåller inte några identifierbara personuppgifter.

Förvaring av och riktigheten hos personuppgifter

Vi vill hålla vår databas uppdaterad och vi raderar regelbundet inaktuella och onödiga personuppgifter. Vi lagrar endast informationen under så lång tid som det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket informationen samlades in eller så lång tid som krävs av lag. Du kan finna mer information om lagringstider i de särskilda avsnitten för varje tjänst. Du kan också kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

I vissa av Polars tjänster kan du hantera dina personuppgifter själv. Vi rekommenderar att du kontrollerar att dina personuppgifter stämmer då och då, och att du korrigerar när det är nödvändigt. Du är ansvarig för riktigheten hos personuppgifterna som du lämnar.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till åtkomst till dina personuppgifter. För vissa av tjänsterna är direktåtkomst möjligt, och när det är nödvändigt kan vår Kundtjänst hjälpa dig och lämna ut en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att veta vilka personuppgifter som har samlats in om dig, vad informationen används för, och de parter, i förekommande fall, som uppgifterna har visats för. För att verifiera dina uppgifter i syfte att genomföra din begäran, kan vi vara tvungna att be om ytterligare information.

Polar tillåts att hantera dina personuppgifter när det finns ett legitimt intresse för hanteringen. I vissa fall använder vi den legitima grunden för vår verksamhet inom forskning och utveckling, eftersom vi ständigt vill utveckla och förbättra våra tjänster. Du har rätt att motsätta dig hanteringen av dina personuppgifter för dessa syften. I vår forsknings- och utvecklingsverksamhet är dina personuppgifter alltid anonymiserade och därför kan de inte kopplas till dig.

Du har alltid rätt att förbjuda direkt marknadsföring. Om du vill stoppa mottagandet av e-postmeddelanden från Polar följer du instruktionerna för att ”avsluta prenumeration” som finns i varje e-postmeddelande. Om du har skapat ett användarkonto kan du göra detta direkt via vår tjänst. Polar kommer inte att tillhandahålla eller dela någon mejllista till tredje parter för marknadsföringssyften. E-postmeddelanden relaterade till tjänster (för att bekräfta ett köp etc.) ger vanligtvis inte någon möjlighet att avsluta prenumeration, eftersom de är nödvändiga för att tillhandahålla dig den tjänst du begärde. Sådana e-postmeddelanden inkluderar även information om förändringar av vårt Integritetsmeddelande och våra Användningsvillkor.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade antingen genom att göra det själv eller genom att skicka en förfrågan till vår Kundtjänst. Om du vill att dina personuppgifter ska raderas, kan vi radera dina inloggningsuppgifter och alla personuppgifter som tillhör dig. Efter det att vi har raderat din information, kan du endast använda tjänsten genom att skapa ett nytt användarkonto.

Enligt lag har du rätt att neka till profilering och automatiskt beslutsfattande. Du kan också begära att hanteringen av dina personuppgifter ska vara begränsad, även när du har förbjudit hanteringen av dina personuppgifter och bedömningen av den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter inte har uppfyllts.

Du har också rätt att ta tillbaka ditt samtycke att hantera din information för varje tjänst för vilken vi har bett om ditt samtycke. Samtycket kan tas tillbaka inom tjänsten. Notera att för vissa tjänster, innebär tillbakadragande av samtycke att vi inte längre kan erbjuda tjänsten åt dig.

Du har rätt att ta emot dina personuppgifter från Polars system i ett format som är maskinläsbart, när hanteringen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller verkställandet av ett avtal. Överföringen av personuppgifter är möjlig direkt via tjänsten Flow, till exempel. Du kan också begära överföring av dina personuppgifter till en tredje part. Polar är inte ansvarig för förmågan i tredje parts system, beträffande hanteringen av personuppgifterna i det format som används vid överföringen.

Om du misstänker att personuppgifterna har missbrukats kan du skicka ett klagomål till datainspektionen eller liknande myndighet. Kontaktuppgifter till datainspektioner i olika länder finns på vår sida med Vanliga frågor om integritet.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan lära dig mer om dem i vår policy för cookies.

Felloggar

För att erbjuda bästa möjliga service om det skulle uppstå något problem, lagrar vi uppgifter om datafel på våra enheter (�Fellogg�). När du synkroniserar din enhet med Polars tjänst, kommer felloggen att kopieras till vår server. Felloggen lagras under max två månader för att säkerställa att uppgifterna är tillgängliga för oss om du kontaktar vår Kundtjänst på grund av ett fel eller problem.

Användare under 13 år

Vår policy är att kunder under 13 år inte får göra några köp eller åta sig några juridiska skyldigheter på Polars webbplatser utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Till exempel kan ett användarkonto för en Polar-tjänst endast skapas av användare under 13 år med samtycke från en vårdnadshavare.

Förändringar i Integritetsmeddelandet

Detta Integritetsmeddelande uppdaterades den 15 maj 2018. Du kan se de föregående versionerna här. Vi kan då och då göra förändringar i detta Integritetsmeddelande, och vi meddelar våra kunder om sådana förändringar via e-post eller via våra tjänster. Om du har några frågor om Polars tjänster eller produkter, kan du kontakta vår Kundtjänst. Du kan också finna information om integritet i avsnittet Vanliga frågor om integritet. Om du har några frågor eller återkoppling beträffande Polars integritetspolicyer, kan du kontakta oss på privacy@polar.com.

Kontaktinformation:

Personuppgiftsansvarig:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Dataskyddsombud:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Polar Flow och Flow App

Polar Flow är en kostnadsfri molnbaserad app & webbplats för fitness och träning, som hjälper dig att spåra dina uppgifter om träning, aktivitet och sömn, samt att analysera dina framsteg. Den fungerar tillsammans med din Polar-produkt och agerar som din automatiska träningsdagbok: alla dina uppgifter om träning, aktivitet och sömn synkroniseras från din produkt till ditt Polar Flow-konto. Innan du registrerar dig på Polar Flow, måste du läsa tjänstens Användningsvillkor och Polars Integritetsmeddelande. Vi kommer be dig att godkänna tjänstens Användningsvillkor. Genom att godkänna Användningsvillkoren, ingår du ett avtal med Polar. Vi kommer också be dig att ange att du har läst Polars Integritetsmeddelande.

Vi vill hålla dig uppdaterad om alla våra nyheter, erbjudanden och uppdateringar, så vi kommer också be om ditt samtycke för marknadsföringsmeddelanden. Standardinställningen för denna begäran är att du inte lämnar samtycke. Du kan ändra dina val när som helst från dina kontoinställningar.

Under registreringen kommer vi också att be om ditt samtycke beträffande ett antal frågor som är relaterade till datahantering. Vi ber om samtycke från dig i syfte att uppfylla kraven på skydd av integritet som gäller i ett flertal länder: samtycke för hantering av personuppgifter, samtycke för hantering av känsliga personuppgifter (inkluderat puls) och samtycke för överföring av uppgifter till ett annat land än ditt hemland (Polar använder servrar som tillhandahålls av en tredje part för att tillhandahålla tjänsten Flow). Servrarna kan finnas antingen inom eller utanför EU. De aktuella användaruppgifterna lagras på servrar som är placerade inom EU, men information såsom systemets övervakningsdata lagras på servrar som tillhör tjänsteleverantörer utanför EU. Du kan läsa mer om dataöverföring och relaterade skyddsmekanismer här.

För personer under 13 år begär vi vårdnadshavares samtycke för personuppgiftshanteringen.

Efter registreringen kommer du att få ett meddelande som bekräftar din e-postadress och att kontot skapades avsiktligt. Kontot måste verifieras inom 30 dagar.

Du kan välja om du vill att informationen om din träning och dina rutter som du sparar i Polar Flow ska vara synliga för andra användare. När du skapar ett användarkonto kommer dina integritetsinställningar per automatik ställas in på privat, vilket innebär att din information inte visas för andra användare. Du kan ändra dessa inställningar när som helst. Om du vill kan du även dela information på Polars tjänster till en tredje parts system, såsom Facebook eller Strava. Polar är inte ansvarig för uppgifterna så snart de har överförts utanför Polars system, och vi kan inte längre påverka uppgifterna. Du är ansvarig för hantering av den information du delar eller överför utanför systemet.

Eftersom Polar ständigt strävar efter att utveckla sina tjänster, kan uppgifterna om träning som du sparar i Polar Flow-tjänsten användas för att genomföra Polars legitima intressen vad gäller forskning och produktutveckling. I detta syfte används uppgifterna i anonymiserat format och individuella användare kan inte identifieras. Informationen kan också användas för att skicka marknadsföringsmeddelanden, om du har tillåtit detta, eller i samband med registrering eller vid ett senare tillfälle.

För närvarande lagras informationen i tjänsten Polar Flow tills du bestämmer dig för att radera ditt konto. Om vi förändrar våra perioder för lagring av uppgifter, kommer vi att meddela dig.

Mobilappen Polar Flow

För att använda Polar Flow-appen, måste du först skapa ett Polar Flow-konto. Sedan använder du ditt Polar Flow-användarnamn för att logga in på Polar Flow-appen. Alla dina träningsuppgifter överförs direkt till Polar Flow-tjänstens server och ingen information lagras i Flow-appen. Polar Flows Integritetsmeddelande tillämpas på datahanteringen.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar Flow.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach är en kostnadsfri molnbaserad tjänst som ger coacher och personliga tränare enkel åtkomst till deras kunders träningsdata. Med hjälp av ett stort antal funktioner såsom träningsdagbok, planeringsverktyg, rapporter och prestationsstatistik kan coacher hålla koll på kundernas utveckling och ge dem vägledning i realtid på direkten.

Idrottaren ger tillstånd åt coachen att få åtkomst till dess data och förhållandet mellan coach och idrottare grundas på överenskommelsen mellan parterna. Idrottaren kan när som helst neka coachen åtkomst till dess data. Alla dina träningsdata överförs direkt till Polar Flow-tjänstens server. Polar Flows Integritetsmeddelande tillämpas på datahanteringen. Mer information finns i avsnittet Polar Flow.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar Flow.

Polar Beat

Polar Beat är en kostnadsfri fitness- och träningsapp för mobila enheter. Med Polar Beat, kan du träna med puls (när du använder en Polar pulssensor) och röstvägledning i realtid, spåra din rutt och distans och få personligt anpassad feedback vid varje träningstillfälle.

Informationen du lägger in i applikationen och dina senaste träningsdata sparas på enheten. För att dra nytta av Polar Beat på bästa sätt, rekommenderar vi att du även skapar ett Polar Flow-konto. Med Polar Flow får du ett omfattande paket med verktyg för att analysera din träning. När du använder Polar Beat tillsammans med Polar Flow kommer dina träningsdata också att sparas i Polar Flow-tjänsten. Alla dina träningsdata kommer överföras direkt till Flow-tjänstens servrar efter att du har loggat in. Flow-tjänstens Integritetsmeddelande tillämpas på datahanteringen. Mer information finns i avsnittet om Polar Flow.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar Flow.

Support/Kundtjänst

Polars kundtjänst hjälper dig med eventuella problem som du kan stöta på med våra produkter eller tjänster. Vår kundtjänst upprätthåller två register: Kontaktformulär och Service. Personuppgifterna i båda dessa register lagras via webbplatsen Polar.com. Kunderna fyller själva i de nödvändiga uppgifterna och därifrån överförs de till Polars system. Uppgifterna som sparas i Polars system kan lagras på servrar i Finland eller på servrar som tillhör Polars tjänsteleverantörer inom eller utanför EU. Läs mer om överföringen av data och relaterade skyddsmekanismer här. Polars kundtjänst arbetar globalt i flera länder för att säkerställa att vi kan erbjuda supporttjänster i flera länder och tidszoner.

Kontaktformuläret: Informationen lagras i detta formulär eller överförs till ett system som tillhör en tredje parts Kundtjänstsystem som används av Polar. Detta system är tillgängligt för all personal inom Polars kundtjänst. Uppgifterna som lämnas i systemet lagras på servrar som tillhör tjänsteleverantörer i EU. I detta formulär ombeds du lämna dina kontaktuppgifter (såsom e-postadress och land) så att vi kan besvara din förfrågan. Dina uppgifter hanteras konfidentiellt och tjänsteleverantören har inte åtkomst till uppgifterna i fråga. Uppgifterna lagras under 10 år förutom om den lokala lagstiftningen kräver längre lagringstid.

Service: Informationen som lämnas i detta formulär används för att ansluta enheten och dess ägare, leverera en servad enhet eller beställd reservdel till kunden, fakturera och hantera betalningar, skicka adressetiketter för returer, skicka automatiska e-postmeddelanden angående utvecklingen och fullgörandet av tjänsten, skicka ytterligare förfrågningar gällande tjänsten och tillhandahålla en offert för tjänsten. Uppgifter från Serviceformuläret överförs till Polars globala tjänstesystem. Adressuppgifter överförs även till externa posttjänster för leverans av produkterna. Uppgifterna lagras under 10 år om inte den lokala lagstiftningen kräver längre lagringstid.

Ring vår Kundtjänst

Alla samtal till Polars Kundtjänst kan komma att spelas in i vissa av länderna. Telefonnumret du ringer från sparas i vårt Kundtjänstsystem och i telefonsystemet. Logginformationen lagras under sex månader.

Du kan också kontakta Polars Kundtjänst via sociala mediekanaler (Twitter, Facebook och Google Play) och via chattjänsten (ej tillgänglig i alla länder). Dessa kontakthändelser lagras i Kundtjänstsystemet.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information i Kontaktformuläret och när du registrerar dig för tjänsterna.

Polar.com

Webbplatsen Polar.com är en offentlig webbplats som erbjuder information om Polar och dess produkter, tjänster och samarbetspartners. Du behöver inte registrera dig eller lämna några personuppgifter för att använda webbplatsen. Dock använder Polar cookies för att samla information om trafik på webbplatsen. Lär dig mer om cookies här.

Du kan prenumerera på Polars nyhetsbrev på webbplatsen Polar.com, där du måste lämna din e-postadress. Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att följa instruktionerna som finns i nyhetsbrevet. Du kan också köpa Polars produkter via länkarna som finns på webbplatsen Polar.com. Läs mer om Polars nätbutik här.

Nätbutik

Polars nätbutik är en återförsäljningstjänst som är öppen för allmänheten, där du kan köpa en produkt antingen som en registrerad kund eller som en gäst. För att möjliggöra leverans av produkten sparar vi adressuppgifterna som du lämnar och din e-postadress, så att vi kan hålla dig uppdaterad om leveransprocessen. Vi kommer också kontakta dig via din e-postadress för att be om återkoppling om din kundupplevelse. Detta hjälper oss att förbättra vår tjänst. Om du skapar ett kundkonto i samband med att du gör en beställning, sparar vi dessa uppgifter för att underlätta eventuella framtida köp. Själva betalningen görs via en tredje parts betalningssystem. Den enda informationen som sparas i Polars system angående betalningen är betalningsmetoden. För B2B-produkter sparas även tokeniserat kreditkortsnummer. Polar lagrar viss information i dess system under en tid, såsom IP-adressen du använder. Grunden för detta är ett legitimt intresse i syfte att garantera tjänstens säkerhet.

Uppgifterna om köpet lagras under 10 år om inte den lokala lagstiftningen kräver längre lagringstid.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i nätbutiken.

Polarpersonaltrainer.com

Polarpersonaltrainer.com är en kostnadsfri fitness- och träningsapp som är utformad för den tidiga generationen av Polars produkter. Den gör att du kan överföra dina träningsdata till våra system på nätet. Med hjälp av appen kan du följa din utveckling och förbättra dina resultat. Tjänsten kommer inte vara tillgänglig förrän efter 2019.

Innan du anmäler dig på tjänsten polarpersonaltrainer.com, måste du läsa Användningsvillkoren och Polars Integritetsmeddelande. Vi kommer be dig att godkänna tjänstens Användningsvillkor. Genom att godkänna användningsvillkoren, ingår du ett avtal med Polar. Vi kommer också be dig att ange att du har läst Polars Integritetsmeddelande.

Eftersom vi vill hålla dig uppdaterad om alla viktiga Polar-nyheter, kommer vi också be om ditt samtycke till marknadsföringsmeddelanden. Standardinställningen för denna begäran är att du inte lämnar samtycke. Du kan ändra dina val vid ett senare tillfälle från dina kontoinställningar.

När du skapar ett användarkonto, ber vi dig också om ditt samtycke beträffande några frågor som gäller datahantering: samtycke för hantering av personuppgifter, samtycke för hantering av känsliga personuppgifter (inkluderat puls) och samtycke för överföring av uppgifter till ett annat land än ditt hemland (Polar använder servrar som tillhandahålls av en tredje part för att tillhandahålla tjänsten Flow). Servrarna kan finnas antingen inom eller utanför EU. De aktuella användaruppgifterna lagras på servrar som är placerade inom EU, men information såsom systemets övervakningsdata lagras på servrar som tillhör tjänsteleverantörer utanför EU. Du kan läsa mer om dataöverföring och relaterade skyddsmekanismer här. För kunder under 13 år begär vi deras vårdnadshavares samtycke för personuppgiftshanteringen. Efter registreringen kommer du att få ett meddelande som bekräftar din e-postadress och att kontot skapades avsiktligt. Kontot måste verifieras inom 30 dagar.

Om du vill kan du även dela information på Polars tjänster till en tredje parts system, såsom Facebook eller Strava. Polar är inte ansvarig för uppgifterna så snart de har överförts utanför Polars system, och kan inte längre påverka uppgifterna. Du är ansvarig för hantering av den information du delar eller överför utanför systemet.

Eftersom Polar ständigt strävar efter att utveckla sina tjänster, kan uppgifterna om träning som du sparar på polarpersonaltrainer.com användas för att genomföra Polars legitima intressen vad gäller forskning och produktutveckling. I detta syfte används uppgifterna vanligtvis i anonymiserat format och individuella användare kan inte identifieras. Informationen kan också användas för att skicka marknadsföringsmeddelanden, om du har lämnat samtycke till detta, eller i samband med registrering eller vid ett senare tillfälle.

Informationen lagras på tjänsten polarpersonaltrainer.com till slutet av 2019 då tjänsten upphör att fungera. Polar meddelar sina kunder om eventuella ändringar vad gäller perioder för datalagring.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen på polarpersonaltrainer.com.

Polar Club

Polar Club är en pulsbaserad fitness- och träningsapp för grupper, som möjliggör mätning och visning av klubbmedlemmarnas prestationsdata i realtid, såsom puls, intensitet och antal brända kalorier under ett träningspass. Deltagarnas träningssummeringar kommer automatiskt att laddas upp till Polar Flow där deltagarna kan hålla koll på sin utveckling och nå sina mål. När en fitnessklubb köper Polar Club, undertecknar klubben ett avtal med Polar. Enligt detta avtal agerar Polar som personuppgiftsbiträde, medan klubben är personuppgiftsansvarig. Klubben är ansvarig för att informationen sparas i systemet och hur den hanteras. Klubben är också ansvarig för riktigheten i användarnas information och datarelaterade förfrågningar från individuella användare (såsom uppmaningar att radera informationen).

Information om klubbarna som använder tjänsten samlas in i registret Polar Club. Ett användarnamn skapas för administratören som utnämns av klubben (Klubbadministratör). För detta sparas personens e-postadress i systemet.

Information om träningspass lagras i klubbens iPad under en månad. Andra uppgifter som sparas på enheten inkluderar deltagarens träningsrelaterade uppgifter och en elektronisk ID-kod för att identifiera individerna, som kan användas för att ansluta användarnamnet som har använts vid registrering till Flow-databasen. Med denna ID-kod kan deltagares träningsdata överföras till deras personliga Flow-konto. Klubbens personal kan inte identifiera användare på basis av dessa ID-koder. Instruktörens ID-uppgifter lagras också i iPadden. Deltagarnas faktiska Flow-användarnamn sparas inte i iPadden. Alla uppgifter om användarna som lagras under Flow-användarnamnet placeras i Flow-tjänsten, och klubben har inte åtkomst till dessa konton. Polar Flow-tjänstens data lagras på servrar som tillhör Polars tjänsteleverantör. Servrarna kan finnas antingen inom eller utanför EU. Läs mer om dataöverföring och relaterade skyddsmekanismer här.

Kunder kan delta i träningspass antingen via deras befintliga Flow-konto, genom att skapa ett konto i samband med att de anmäler sig till ett träningspass eller genom att anmäla sig som gäst.

Kunder med ett Flow-konto:

Kunden kan anmäla sig till ett träningspass i klubben genom att använda ett befintligt Flow-konto. Alternativt kan användaren skapa ett Flow-konto i samband med anmälan. Inga personuppgifter som lämnas i samband med skapandet av ett Flow-konto lagras i iPadden. Den enda informationen som lagras i iPadden är deltagarnas elektroniska ID- och träningsdata. Träningsdata som tillhör kunder som använder sina Flow-konton för att anmäla sig till ett träningspass överförs automatiskt från klubbens iPad till Polar Flows tjänst med användning av ID-koden.

Kunder som registrerar sig som besökare:

Kunder kan också anmäla sig till klubbens träningspass som besökare. I så fall ska deltagaren ange ett namn som hen vill ska visas på skärmen under träningspasset, exempelvis ett smeknamn eller någon annan identitet (till exempel ett ord eller en kombination av tecken). Inga personuppgifter samlas in eller lagras. Deltagare som anmäler sig som besökare kan lagra sina träningsdata efter träningspasset genom att skapa ett Flow-konto eller använda ett befintligt Flow-konto.

Polar Club Solution erbjuder även klubbar och deras kunder en kanal för att diskutera träningspassen och andra liknande ämnen med klubbens egna community. Du hittar Community-tjänsten i avsnittet Flow Community - Club. I diskussioner inom tjänsten kan deltagarna dela uppgifter som är relaterade till dem, om de så önskar. Klubben är ansvarig för att moderera diskussionerna, när det är nödvändigt.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registrering i Polar Club.

Polar Team Solutions

Polar Team Pro

Polar Team Pro är en lösning för professionella idrottslag, för att hålla koll på spelare. Den kombinerar GPS och övervakning av rörelsedata med pulsinformation. Med Polar Team Pro kan coachen hålla koll på lagets träningspass via en iPad (måste köpas separat) utan en basstation eller antenn. Träningsdata kan också samlas in efter träning genom att synkronisera Team Pro-sensorer via en Team Pro-docka. Övervakning av spelarnas prestation ger värdefull och korrekt information för att hjälpa coachingteamet med dess analysarbete.

När laget köper Polar Team Pro, undertecknar laget ett avtal med Polar om användning av tjänsten. Enligt detta avtal agerar Polar som personuppgiftsbiträde, medan laget är personuppgiftsansvarig. Laget är ansvarigt för vilken information som lagras i systemet och hur den hanteras. Laget är också ansvarigt för riktigheten i spelarnas information och datarelaterade förfrågningar från individuella spelare (såsom uppmaningar att radera informationen).

Polar Team Pro samlar in data om lag som använder tjänsten och deras medlemmar. Ett användarnamn skapas för administratören som utnämns av laget (Lagadministratör). För detta sparas personens e-postadress i systemet. Vi kommer att skicka ett meddelande för att bekräfta e-postadressen och för att bekräfta att kontot skapades avsiktligt. Kontot måste verifieras inom 30 dagar i syfte att använda Polar Team Pro. Administratören skapar ett lag i systemet genom att lägga till lagmedlemmarnas information (såsom spelarens nummer, namn och födelsedata) i Team Pro-tjänsten. Uppgifterna lagras på servrar som tillhör Polars tjänsteleverantör. Träningsdata lagras på lagets iPad under max två månader och överförs därifrån till Team Pro-tjänsten. Individuella spelares personliga Polar-konton kan anslutas till Team Pro-tjänsten, där coachen kan se dem. De individuella Polar Flow-kontona lagras i Polar Flow-tjänsten och därifrån lagras uppgifterna i servrar som tillhör Polars tjänsteleverantör. Servrarna kan finnas antingen inom eller utanför EU. Läs mer om dataöverföring och relaterade skyddsmekanismer här.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar Team Pro.

Polar Team

Polar Team-appen är en lösning för att hålla koll på spelare, som ger pulsdata i realtid för lagidrotter som utövas inomhus med Polar pulssensorer och en iPad (måste köpas separat).

Polar samlar inte in och lagrar inte några personuppgifter via Polar Team. Alla uppgifter lagras på iPadden.

Polar GoFit

Polar GoFit är utformad för elever, lärare och skolpersonal så att de kan se och mäta elevernas puls och fysiska aktivitetsnivå och för att genomföra mätningar av fysisk förmåga i skolor. Polar GoFit-tjänsten består av applikationen Polar GoFit, webbplatsen Polar GoFit (www.polargofit.com, www.polargofit.cn) och Polars puls- och aktivitetsenheter som är kompatibla med GoFit.

När en skola köper GoFit, ingår skolan ett avtal med Polar eller dess representant. Enligt detta avtal agerar Polar som personuppgiftsbiträde, medan skolan är personuppgiftsansvarig. I egenskap av personuppgiftsansvarig, är skolan ansvarig för vilken information som lagras i systemet och hur den hanteras. Skolan är också ansvarig för riktigheten i studenternas information och datarelaterade förfrågningar från individuella studenter (såsom uppmaningar att radera informationen). Skolan är också ansvarig för att be om tillstånd från elever eller, om det handlar om en minderårig, dess vårdnadshavare, innan eleven anmäls till tjänsten.

Information om lärare och elever som använder tjänsten lagras i GoFit-registret. Ett användarnamn skapas för en kontaktlärare som utnämns av skolan (och eventuellt för ytterligare lärare). För detta sparas personens e-postadress i systemet. Läraren lägger till elevens användarinformation (såsom namn) i systemet efter att ha mottagit samtycke från vårdnadshavarna. Elever kan också använda sina konton självständigt för att t.ex. se sina träningsdata. GoFit träningsdata lagras på servrar som tillhör tjänsteleverantören. Dessa servrar finns antingen i EU eller USA. Informationen som tillhör våra kinesiska GoFit-kunder lagras på en server som tillhör en tjänsteleverantör i Kina. Läs mer om överföringen av data och relaterade skyddsmekanismer här. När det är nödvändigt och med samtycke från eleven, eller elevens vårdnadshavare om eleven är minderårig, kan information delas med en tredje part inom skolans miljö. När det är nödvändigt kan information delas med en tredje part för syften som det avtalas om separat.

Informationen raderas från GoFit-systemet när avtalet mellan Polar och skolan löper ut.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar GoFit.

Polar API/Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink är Polars egna programmeringsgränssnitt (API) som tillhandahåller en direkt informationsdelningslänk mellan Polars ekosystem och tredje parts datasystem. Med Polar Open AccessLink kan våra kunder överföra data som har samband med deras personuppgifter, träning och fysiska aktivitet från Polar-enheter och Polar Flow-systemet till en tredje parts system som finns i listan över tillgängliga system, såsom andra fitness- och träningsappar. Polars kunder kan också överföra liknande data från tredje parts system till Polars enheter och Polar Flow (denna funktion är eventuellt inte tillgänglig vid tidpunkten då denna version av Integritetsmeddelandet publiceras).

För tredjepartsutvecklare:

Till tredjepartssystem erbjuder Polar gränssnittet Polar Open AccessLink med instruktioner som gör det möjligt för tredje part att registrera sin egen applikation i Polar-systemet och att utveckla en funktion för mottagande av data.

Utvecklarna kan använda sina Polar Flow-användarnamn för att logga in på Polar API/Polar Open AccessLink-tjänsten. En ny applikation registreras genom att tillhandahålla information om applikationen och bolaget. Godkännande av Användningsvillkoren krävs. Inga personuppgifter samlas in i samband med registreringen. I stället är applikationen länkad till Flow-kontot som används för registreringen. Diverse applikationer kan länkas till samma Flow-konto.

Användare är ansvariga för att länka de tredjepartstjänster som de önskar använda till deras Polar Flow-konto. Informationen inhämtas av tredje parts tjänster eller skickas av Polar Electro när användaren synkroniserar data till Polar Flow-tjänsten eller när användaren skickar sensordata till tredje part. Polar är inte ansvarig för uppgifterna så snart de har överförts utanför Polars system, och kan inte längre påverka uppgifterna. Användare är ansvariga för hantering av uppgifterna som de delar eller överför utanför systemet.

Du kan kontakta vår Kundtjänst för ytterligare information om registreringen i Polar Flow.