check tag wrench cart

Juriidiline teatis

Palume enne käesoleva veebisaidi kasutamist järgmised tingimused läbi lugeda. Vaadake ka meie Privaatsuspoliitikat

Käesolevat veebisaiti (“Sait”) hooldab Polar Electro Oy ("Polar") ning kogu siinolevat teavet, ühendusi, tarkvara, fotosid,  videoid, tekste, muusikat, graafikat, helisid, kujutisi ja muid materjale Saidil (mida koos nimetatakse "Sisu") võivad kasutada külastajad, kliendid ja avalikkuse esindajad, kuid ainult allpool kirjeldatud seaduslike eesmärkide ulatuses.

Rakendatava seaduslike tingimustega nõustumine

Sisu kasutamise piirangud

Esitamine

Üle vaatamine

Kolmandate osapoolte lingid

Vastutusest keeldumine

Vastutuse piirang

Kaubamärgid

Privaatsuspoliitika

Üldterminid ja tingimused


Rakendatava seaduslike tingimustega nõustumine

Käesoleva Saidi avamise, sirvimise ja/või kasutamisega te nõustute selle kasutamise tingimustega ("Tingimused") ja kohustute järgima kehtivaid seadusi ning eeskirju. Te kinnitate, et teil on kõik õigused Tingimustega nõustuda iseenda ja selle osapoole nimel, keda esindate. Kui Tingimustes toodud mõni nõue on kehtiva seadusandluse, reegli, määruse või ettekirjutuse, valitsusdokumendi või kohtu otsuse alusel kehtetu, ei takista see teiste tingimuste jõus olemist.

Kui te käesolevate tingimustega ei nõustu, siis arvestage sellega, et käesoleva Saidi kasutamine ei ole teie puhul lubatud.

Üksikud sellel Saidil olevad dokumendid nõuavad täiendavate tingimustega nõustumist, mille kohta on viide vastavas dokumendis.

Käesolevat Saiti kontrollib ja haldab Polar oma esindustega Soomes. Käesoleva Saidi kasutamisega nõustute SOOME seadusandlusega, välja arvatud juhul, kui see läheb vastuollu kohaliku seadusandlusega. Polar ei näe ette, et käesoleva Saidi Sisu on kasutuskõlblik mujal kasutamiseks ja Saidi avamine territooriumilt, kus selle sisu on ebaseaduslik või keelatud, ei ole lubatud. Need, kes saavad Saidile juurdepääsu mujalt, teevad seda enda vastutusel ja vastutavad ise vastavate seaduste alusel. Te võtate teadmiseks, et Polar võib oma äranägemisel keelata Saidile pääsemist või katkestada ligipääsu igal ajahetkel.


Sisu kasutamise piirangud

Saidi Sisu on autoriõiguste kaitse all Copyright © Polar Electro Oy 2014. KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD. Sisu kaitsevad autoriõiguste seadused, rahvusvahelised lepingud ja kõik rakendatavad riigiseadused. Sisu ega selle osi ei tohi mingis vormis reprodutseerida (ei ühendades, kadreerides ega muul meetodil), üle kanda, levitada ega salvestada ilma eelneva kirjaliku Polari eksperdi poolse loata vastavalt käesoleva lepingu tingimustele. Polar lubab teil kuvada, alla laadida või printida materjali ja selle osi Saidi mitmest osast ainult teie isiklikuks ja kommertseesmärkideta kasutamiseks. Käesolevalt Saidilt alla laaditud omandiga seotud materjali ei tohi muuta ega kustutada.


Esitamine

Iga Polarile mõeldud kommunikatsiooni või materjali käesoleva Saidi kaudu või elektroonilise kirja näol EI peeta konfidentsiaalseks. Te nõustute, et kommunikatsioon ja materjal ei sisalda seadusevastast või muul viisil sobimatut avaldust, et te annate oma parima skaneerimaks ning eemaldamaks viirusi või teisi kahjustavaid või hävitava iseloomuga funktsioone enne kommunikatsiooni või materjali edastamist ning te kinnitate, et need materjalid kuuluvad teile või teil on piiramatud volitused nende saatmiseks Polarile. Polaril ei ole mingeid kohustusi, mis piiravad kommunikatsiooni või materjali reprodutseerimist, avaldamist või kasutamiseks muul viisil või põhjusel. Polaril on õigused vabalt kasutada kommunikatsiooni ja materjali sisu, sh igasuguseid ideid, leiutisi, kontseptsioone, tehnikat või seal sisalduvaid teadmisi suvalisel eesmärgil kaasaarvatud kaupade või teenuste arendamine, tootmine ja/või müük ilma kompensatsioonita esitajale. Te nõustute, et ei esita nõuet Polarile seoses selle materjaliga, mille saatsite, ning te kohustute hüvitama Polarile kulud, kui kolmas osapool esitab Polari vastu nõude selle materjali suhtes, mille teie saatsite. Polar ei ole võimeline läbi vaatama kõikide teadete sisu, mida Saidi kasutajad saadavad. Polar ei vastuta saadetiste sisu ja teabe eest sealhulgas ka teabe tõele vastavuse ja täpsuse eest. Polar võib suvalisel ajal oma äranägemisel siiski eemaldada kasutajate saadetud teadete sisu.


Üle vaatamine

Polar võib üle vaadata või tagasi lükata Sisu täies ulatuses või osaliselt igal ajal ilma sellekohase eelneva teateta. Polar võib aegajalt Tingimusi üle vaadata ja värskendada selle sisu. Käesoleva Saidi kasutajana nõustute kohustusega perioodiliselt üle vaadata enda jaoks siduvad tingimused ja nõustuda Tingimustega, mis parajasti kehtivad.


Kolmandate osapoolte lingid

Loomaks lisaväärtust oma külastajatele võib Polar kasutada kolmandate osapoolte veebisaitide linke käesoleval Saidil. Kui võtate ühenduse selliste kolmandate osapoolte veebisaitidega, nõustute te selliste veebisaitide kasutustingimuste eelneva tutvumisega. Te nõustute ka sellisel juhul, kui kolmas osapool on Polariga seotud firma, sest Polaril puudub kontroll selliste veebisaitide üle ja ta ei suuda vastutada materjali eest, mida avaldatakse sellistel kolmanda osapoole linkide abil. Teistele veebisaitidele viivate linkide eesmärk on üksnes saidi kasutajate mugavuse tagamine.


Vastutusest keeldumine

Polar hoolitseb käesoleva veebisaidi ja selle sisu eest „nagu on“ ja „nagu võimalik“ baasil ja ei anna mingeid garantiisid ei otseselt ega kaudselt kättesaadavuse, täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu suhtes selle Saidi ega sellega seotud linkide suhtes. Polar keeldub kõikidest otsestest ja kaudsetest garantiidest sedavõrd, kui seda lubab vastav seadusandlus, sealhulgas (kuid mitte ainult) tiitli garantiid, võltsimisgarantiid, müüdavuse või mingiks kindlaks otstarbeks sobivuse garantiid. Peale selle ei garanteeri Polar, et veebisaidil olev teave on katkematu või veatu, et vigu parandatakse, ega seda, et veebisait või server, kus veebisait asub, on vaba viirustest või teistest kahjulikest komponentidest. Kui rakendatav seadusandlus ei luba teatud garantiidest keeldumist, siis need erandid teie puhul ei kehti.

Palume arvestada veel sellega, et teave, harjutuste/treeningute programmid ja/või polarpersonaltrainer.com pakutavad juhised ei saa asendada terviseküsimuste professionaalide ega arstide otseseid teenuseid. Polar soovitab kasutada veebisaidil järgmisi brausereid: Internet Explorer 11.0 või uuem, Mozilla Firefox 43 või uuem, Safari 8 või uuem ja Google Chrome 47 või uuem. Veebisaidi www.polarpersonaltrainer.com veebiteenuse soovitatavaks brauseriks on: Internet Explorer 6.0 või uuem ja Mozilla Firefox 1.5 või uuem.


Vastutuse piirang

Polar ei ole vastutav ühegi otsese, kaudse, juhusliku, eri-, tuleneva ega muu kahju eest, samuti saamata jäänud kasumi eest, mis on tingitud veebisaidi kasutamise eest või sellele ligipääsu puudumise eest ega veebisaidil sisalduva informatsiooni või selle puudumise, teenuse ja materjali kasutamise, kasutamisvõimaluse puudumise või funktsioneerimise eest. Kui rakendatav seadusandlus ei luba siintoodud piiranguid, siis need erandna teie puhul ei kehti.


Kaubamärgid

Polari logo on Polarile kuuluv kaubanärk. Kõikide toodete nimetused on registreeritud kaubamärgid või Polarile kuuluvad kaubamärgid. Muud ärinimetused või kaubamärgid võivad olla kolmandatele osapooltele kuuluvad ärinimetused või kaubamärgid. Teile ei anta otseselt, kaudselt ega muul viisil mingeid litsentse ega õigusi kasutada käesoleval Saidil kasutatavaid kaubamärke.

Autoriõiguste kaitse all Copyright © Polar Electro Oy 2012. KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD.

 

Privaatsuspoliitika

Käesolevat Privaatsuspoliitikat kasutatakse siin ja teistel Polari üldinformatsiooni kajastaval veebi/mobiilsaitidel (Saitidel), kuid mõne saidi puhul kehtivad eritingimused, millest antakse teada vastaval saidil.
Privaatsus tähendab teavet, mida Polar Electro Oy ("Polar") kogub teie ja teie poolse meilt saadud varustuse kasutuse kohta. Kui te ei nõustu meie Privaatsuspoliitikaga, palume teil Saiti mitte kasutada.

Mittepersonaalne teave

Polar võib koguda mittepersonaalset teavet teie tegevuse kohta IP aadressi ja viimati külastatud URL-i alusel. See teave on mõeldud Saidil viibitud külastuste arvu, veedetud keskmise aja, külastatud lehekülgede jms mõõtmiseks. Kasutame seda teavet Saidi kasutamise jälgimiseks ja Saidi kvaliteedi ning sisu parandamiseks. Lisaks eelnevale kogume infot Saidilt allalaadimiste ja päringute tegemise kohta suunatud reklaami eesmärgil, sealhulgas Saidi külastajate võimalikke huvisid ja demograafilisi andmeid. Palume arvestada ka sellega, et võime seda edastada reputatsiooniga kolmandatele osapooltele, kuid selline teave ei sisalda isiklikult identifitseeritavaid andmeid.

Personaalne teave

Selleks, et anda teile teatud teenuseid käesoleva Saidi kaudu, võime küsida teilt teatud isiklikku informatsiooni. Võime koguda ka tehnilisi andmeid ja teavet, mis on seotud teie isikliku Polari seadme, tarviku või seotud tarkvara ja selle kasutamisega. Võime kasutada seda teavet turunduslikul või reklaami eesmärgil. Teavet võib kasutada ka selleks, et pakkuda tarkvara värskendusi, tootetuge ja võimalikke teisi teenuseid, mis on seotud Polari toodetega. Teavet võidakse kasutada teadusuuringute ning arengutegevuse huvides. Kui teil on midagi selle vastu, te võite lõpetada selle igal hetkel andes vastavasisulise kirjaliku teate. Taotlus tuleb saata aadressile webmaster@polar.fi. Sel juhul ei edasta me ilma teie loata teie isiklikku teavet kolmandatele osapooltele peale Polari ametliku esindaja teie riigis, või mitte rohkem kui teie esitatud päringule vastamiseks.

Turvalisus

Polar on rakendanud kõiki asjakohaseid meetmeid vältimaks teie isiklikule teabele soovimatut juurdepääsu, selle ebaõiget ja sobimatut kasutamist.

Kogutus teabe täpsus

Polar parandab või kustutab omal initsiatiivil igasugused isiklikud andmed, mis on ebatäiuslikud, ebatäpsed või ajast maha jäänud. Teile jääb alati õigus juurdepääsuks teid ennast puudutavale teabele, mille olete meile saatnud, ja palume teil kontrollida Polari konto lehelt, kas teie kontaktinformatsioon on täpne, täielik ja kaasajastatud.

Küpsised

Kui külastate meie Saiti, võib server lisada väikse tekstifaili teie kõvakettale, see ongi küpsis. Nähes, kuidas ja millal meie külastajad kasutavad Saiti, saame Saiti omalt poolt parandada. On oluline teada, et küpsised on ohutud. Neid ei saa kasutada koodina ega viiruste levitamiseks ning personaalset teavet ei saa neilt ega nendele koguda. Kui te ei taha küpsist saada või soovite teavitust küpsiste saamisest, võite oma brauseri vastavale režiimile seadistada, kui teie brauseril selline funktsioon on olemas. 

Alaealised

Väljaarvatud seadusandlusega ette nähtud juhtudel palub Polar, et „alaealised“ (vastavalt määrangule, mille annab teie elukoha järgse riigi seadusandlus) ei seoks ennast juriidiliste tehingutega (ost ja muud tehingud) ilma vanema või seadusliku hooldaja loata.

Personaalse andmestiku faili kirjeldus

Personaalse andmestiku faili kirjelduse leiate siit.


Üldterminid ja tingimused
Need võistlustingimused kohalduvad teie ja Polar Electro Oy suhetele iga kord, kui te mõnest meie võistlusest osa võtate. Järgmised määratlused kehtivad kõigile meie veebis toimuvatele võistlustele ja kampaaniatele. Konkreetse võistluse/kampaania puhul peaksite tutvuma linkidega, mis viivad konkreetse võistluse/kampaania reegleid selgitava veebisaidi vastavale lehele.

Polar Electro Oy töötajad ja nende esindajad, haruettevõtted, tütarettevõtjad ja emaettevõtja, müügiesindajad, turundusfiliaalid ja -partnerid, turustajad, reklaami- ja müügiedenduse agentuurid ning sellistesse üksustesse kuuluvate isikute lähimad pere- ja leibkonnaliikmed ei saa auhindade loosimisel osaleda. Korraldaja maksab kohalduva loteriimaksu (kui see eksisteerib). Auhinna võitja vastutab kõigi muude auhinna võitmisega kaasnevate maksude tasumise eest. Osalemine ei eelda kindla ostu sooritamist või osalemistasu. Võistluse korraldajaks on Polar Electro Oy, aadressiga Professorintie 5, 90440 Kempele, Soome.

„Võistlus” tähistab kõiki meie veebi vahendusel korraldatavaid võistluseid; „meie” tähistab ettevõtet Polar Electro Oy, aadressiga Professorintie 5, 90440 Kempele, Soome; ja „veebisait” tähendab vastavat veebisaiti, mille kaudu võistlusele ligi pääseb.

1. Meie võistlustest osa võttes nõustuvad osalejad järgima neid tingimusi (mida võime aeg-ajalt täiendada või muuta) ja alluvad meie otsustele, mis on lõplikud kõigis võistlust puudutavates küsimustes.
2. Ühtegi auhinda pole võimalik edasi anda ega rahas välja võtta. Auhindade kättetoimetamise eest hoolitseme meie. Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi asendada kõiki auhindu võrdväärse väärtusega auhindadega. Kõigi auhindade puhul kehtivad tootja või tarnija kehtestatud tingimused.
3. Selleks, et vastata auhindade saamise nõuetele, tuleb võitja(te)l (ja külalisel, kui see on kohaldatav) vajaduse korral nõustuda (1) kirjaliku vandetunnistuse allkirjastamisega; (2) vabastada meid kogu vastutusest ja kõigist hagidest, nõuetest ja tegevuspõhjustest, mis seostuvad kehavigastuste ja/või kahjude, varguste või kahjumiga, mis on tingitud võistlusest või auhinna vastuvõtmisest või muust sellisest, välja arvatud juhul, kui tegu on meiepoolse hooletusega; ja (3) allkirjastada reklaamiõiguste loovutusdokument, mis annab meile õiguse kasutada teie nime ja pilti reklaami ning avaliku tähelepanu püüdmise eesmärgil ilma lisakompensatsioonita. Võistlusest osavõtt tähistab võitja(te) nõusolekut selliseid dokumente allkirjastada. Võitja(te)l (ja külalisel, kui see on kohaldatav) on kohustus täita kõik juriidilised dokumendid ja tagastada need meile neljateistkümne (14) päeva jooksul kättesaamise kuupäevast alates. Selle nõude eiramisega kaasneb võitja(te) diskvalifitseerimine ja uue võitja valimine.
4. Võistluse auhinna osade kättesaamine sõltub kõigi kohalduvate õigusnormide täitmisest. Võitja(d) on ainuisikuliselt vastutavad kindlustuse, kohalduvate maksude ja teiste kulude eest, mida pole auhinna kirjelduses välja toodud.
5. Jätame endale õiguse vajaduse korral vanusepiirang kehtestada. Osalejad, kes on 15-aastased (USA-s 18-aastased) või nooremad, peavad enne võistlusel osalemist saama vanema või hooldaja nõusoleku. Võistlustel ei tohi osaleda Polar Electro Oy töötajad või nende lähimad pereliikmed, haruettevõtted ja tütarettevõtjad ning nende sponsorid. Lisaks jätame endale õiguse määrata osalemisele geograafilised piirangud.
6. Võistlusel osaledes loovutavad osalejad kõik õigused ja kogu osaluse, mis seostub veebisaidile üleslaaditavate loominguliste materjalidega.
7. Kui soovite teada saada võitjate nimesid kuni üks (1) kuu pärast võistluse lõppu, saatke vastavasisuline kiri Polar Electro Oy aadressil Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Soome.
8. Võitja(d) nõustub/nõustuvad, et Polar Electro Oy, selle tütarettevõtjad, haruettevõtted, sidusettevõtted, töötajad ja teised sponsorid ei vastuta võistluse raames antud auhindade vastuvõtmise või kasutamise eest. Jätame endale ainuõiguse ükskõik millise osaleja ja/või võitja oma äranägemise järgi diskvalifitseerida.
9. Osaleja nõusoleku korral võime kõiki isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, osaleja nime, vanust, aadressi, telefoninumbrit ja/või meiliaadressi, mille võistlusel osalejad meie käsutusse annavad, kasutada või avaldada kolmandatele isikutele teatud turunduse, turu-uuringute, analüüsi ja muu sellisega seonduvatel põhjustel. Kui soovite lisateavet selliste isikuandmete kasutamise ning teie õiguse kohta oma isikuandmeid meie andmebaasist kustutada, vt palun veebilehte http://www.polar.fi/legal_notice.

Autoriõiguste kaitse all Copyright © Polar Electro Oy 2015. KÕIK ÕIGUSED TAGATUD.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.