check tag wrench cart

הודעה משפטית 

לפני תחילת השימוש באתר, קרא את התנאים הבאים בתשומת לב. עיין גם במדיניות הפרטיות שלנו.

חברת Polar Electro Oy (להלן "Polar"), מתחזקת אתר אינטרנט זה (להלן "אתר") ואת כל המידע, המסרים, התוכנה, התצלומים, הסקריפטים, הווידיאו, הטקסט, המוסיקה, הגרפיקה, השמע, התמונות ושאר החומרים והשירותים שנכללים באתר (ובשמם הכללי "תוכן"), עבור משתמשים שהם לקוחותיה וכן אנשים מהציבור הרחב,  אבל רק למטרות החוקיות המפורטות להלן.

הסכמה לתנאים;  החלת החוק

הגבלות השימוש בתוכן

שליחת חומרים

שינויים

קישורים לצד שלישי

כתב ויתור

הגבלת אחריות

סימני מסחר

מדיניות פרטיות

תנאים והגבלות סטנדרטיים


הסכמה לתנאים; החלת החוק
הגישה לאתר, הגלישה בו וכל שימוש אחר באתר מצדך פירושם שאתה מסכים לפעול בכפוף לתנאים אלה (להלן "תנאים") ולציית לכל החוקים והתקנות החלים. בעשותך כן, אתה מעיד שברשותך הסמכות החוקית להסכים לתנאים אלה בשמך או בשם הצד שאתה מייצג. אם סעיף כלשהו בתנאים האמורים לעיל אינו תקף על פי חוק, כלל, הוראה או תקנה שהם מכוח סמכות ממשלתית מסוימת או פסיקת בית משפט, לא יהיה בכך כדי להשפיע על יכולת האכיפה של אף אחד משאר סעיפי התנאים.

לתשומת לבך, אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש באתר.

מסמכים מסוימים באתר עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים שיצוינו בהם.

אתר זה מופעל ונשלט על ידי חברת Polar, ממשרדי החברה בפינלנד. גישה לאתר מצדך פירושה שאתה מסכים לכך שחוקי פינלנד, מבלי להתייחס לעקרונות ליישוב חוקים סותרים, יחולו על הנושאים הקשורים לשימוש באתר זה. Polar אינה מתחייבת שהתוכן באתר זה ראוי או זמין לשימוש במקומות אחרים, והגישה אליו מטריטוריות שבהן תוכן זה אינו חוקי אסורה. הניגשים לאתר זה ממיקומים אחרים עושים זאת על דעת עצמם ואחראים לעשות זאת תוך ציות לחוקים המקומיים. אתה מכיר בכך שחברת Polar עשויה להחליט על דעת עצמה להפסיק או למנוע ממך את הגישה לאתר בכל עת.

הגבלות על השימוש בתוכן
זכויות היוצרים על התוכן© שייכות ל-Polar Electro Oy 2010. כל הזכויות שמורות. התוכן מוגן מכוח חוקי זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות וכל חוקי המדינה הישימים. אין לשכפל (באמצעות קישור, מסגור או בכל שיטה אחרת), להעביר, להפיץ, או לאחסן חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של Polar, למעט במקרים המפורטים להלן. חברת Polar מסכימה כי תציג, תוריד או תדפיס חלקים מהחומר במקומות שונים בדפי האתר לשימושך הפרטי בלבד ובשום אופן לא לשימוש מסחרי. אינך רשאי לשנות או למחוק אף אחת מהודעות הקניין בחומרים שהורדו מאתר זה.


שליחת חומרים
כל הודעה או חומר שיועברו ל-Polar דרך אתר זה או בדואר אלקטרוני אינם חסויים. הנך מאשר בזאת שההודעות והחומרים שתשלח לא יכילו פריטים שאינם חוקיים או אינם ראויים לפרסום מכל סיבה שהיא, וכי תעשה את מיטב מאמציך לסרוק ולהסיר וירוסים וכל תכונות מזיקות או הרסניות אחרות לפני שליחת כל הודעה וחומר. כמו כן, אתה מאשר כי החומר מצוי בבעלותך או שברשותך הרשאה בלתי-מוגבלת לשלוח אותו ל-Polar. חברת Polar אינה מחויבת בכל צורה שהיא להימנע משכפול, פרסום או כל שימוש אחר בהודעה או בחומר בכל דרך ולכל מטרה. חברת Polar תהיה חופשייה לעשות שימוש בתוכן הנכלל בהודעות ובחומרים אלה, לרבות רעיונות, המצאות, מושגים, טכניקות או כל ידע שנחשף, לכל מטרה שהיא, לרבות פיתוח, ייצור ו/או שיווק סחורות או שירותים, וזאת מבלי לפצות על כך את שולח החומר. אתה מסכים בזאת שלא לנקוט צעדים נגד Polar בכל עניין הנוגע לחומרים ששלחת ומסכים לשפות את Polar אם צד שלישי כלשהו ינקוט צעדים כנגד Polar בגין חומרים ששלחת. חברת Polar אינה יכולה לבדוק את התוכן שמפרסמים המשתמשים באתר. חברת Polar אינה אחראית על התוכן והמידע המופיעים באתר, ולא על מידת המהימנות והדיוק שלו. חברת Polar עשויה בכל עת להסיר כל תוכן שפורסם על ידי המשתמשים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שינויים
חברת Polar רשאית בכל עת לשנות או להסיר את התוכן, כולו או חלקו, ללא הודעה מראש. חברת Polar עשויה לשנות תנאים אלה מעת לעת על ידי עדכון הודעה זו. שימוש באתר זה מצדך פירושו שאתה מסכים לפעול בכפוף לשינויים ולבקר בדף זה מעת לעת כדי לברר מהם תנאי השימוש הנוכחיים.


קישורים לצד שלישי
במטרה לספק ערך מוסף למבקרים באתר שלנו, Polar עשויה לכלול באתר שלה קישורים לאתרי אינטרנט שונים של צד שלישי לפי בחירתה. שימוש בקישורים אלה לאתרי צד שלישי מצדך פירושו שאתה מסכים לעיין בתנאי השימוש של האתר החיצוני לפני השימוש בו. כמו כן, אתה מכיר בכך שגם אם הצד שלישי הוא שותף של Polar, אין ל-Polar כל שליטה על האתרים החיצוניים של השותף והיא אינה נושאת בכל אחריות שהיא לחומרים שנוצרו או פורסמו באתרי צד שלישי אלה. כל קישור לאתרים חיצוניים מוצע כשירות בלבד לנוחיותם של משתמשי אתר זה.

כתב ויתור
חברת Polar מציעה אתר זה ואת תכניו על בסיס "כפי שהוא" ("as is") ו"לפי זמינות" ("as available"), ואינה מציגה מצג או נושאת באחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או מכללא, ביחס לזמינות, לדיוק, לאמינות או לתוכן של האתר או של כל אתר אינטרנט אחר המקושר אליו או ממנו. ככל שהחוק הישים מתיר זאת, Polar מתנערת מכל מצג ואחריות מסוג זה, מפורשת או מכללא, לרבות, אך לא רק, אחריות לבעלות או לאי-הפרה או אחריות מכללא על סחירות והתאמה למטרה מסוימת. נוסף על כך, חברת Polar אינה מציגה מצג או נושאת באחריות לכך שאתר זה יהיה נטול תקלות או שגיאות, שהפגמים יתוקנו, או שאתר זה או השרת שמאפשר את הצגת דפי האתר יהיו נקיים מווירוסים או שאר רכיבים מזיקים. ייתכן שהחוק החל אינו מתיר החרגה של סוגי אחריות מסוימים ולכן אפשר שההחרגה שלעיל אינה חלה עליך.

לתשומת לבך, המידע, תוכניות האימון/ההתעמלות ו/או המדריכים ב- polarpersonaltrainer.com אינם יכולים להוות תחליף לשירותים מטעם מומחי בריאות או רופאים. חברת Polar ממליצה לצפות באתר באמצעות הדפדפנים שלהלן : אינטרנט אקספלורר 81.0 ומעלה, Mozilla Firefox 43 ומעלה, Safari 8 ומעלה, וכן גוגל כרום 47 ומעלה. הדפדפנים המומלצים לשימוש בשירותי האינטרנט של www.polarpersonaltrainer.com הם: אינטרנט אקפלורר 6.0 ומעלה ומעלה, Mozilla Firefox 1.5 ומעלה.


הגבלת אחריות
חברת Polar לא תישא באחריות לאף נזק, בין אם ישיר, תוצאתי, מקרי, מיוחד או כל נזק עקיף אחר, ולא לאובדן רווחים או להפרעה לפעילות העסקית בגין גישה, שימוש, או אי אפשרות לשימוש באתר זה, או בגין שגיאות או השמטות כלשהן בתכנים, גם אם האפשרות לנזק מסוג זה הובאה לידיעתה של חברת Polar. ייתכן שהחוק הישים אינו מתיר את ההגבלה או ההחרגה של הגבלות אחריות מסוימות, לכן אפשר שההחרגה או ההגבלה שלעיל אינן חלות עליך.

סימני מסחר
הלוגו של Polar הוא סימן מסחרי רשום של Polar. כל שמות המוצרים הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר של Polar. שמות מסחריים או סימני מסחר אחרים עשויים להיות שמות מסחריים או סימני מסחר של צד שלישי. לא הוענקה לך כל הרשאה או זכות, במרומז או במפורש, לעשות שימוש באף אחד מהסימנים המופיעים באתר.

Copyright © Polar Electro Oy 2010 כל הזכויות שמורות.


מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות זו חלה על אתר זה ועל שאר האתרים הניידים/אתרי האינטרנט של Polar המכילים מידע כללי (להלן "אתר"), אם כי על אתרים מסוימים עשויים לחול תנאים והתניות מיוחדים בהתאם למצוין.
סוגיית הפרטיות מתייחסת למידע שאנו ב- Polar Electro Oy(להלן "Polar") אוספים על המשתמש, ולשימוש שאנו עושים במידע זה כחלק מהפעילות העסקית שלנו. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תשתמש באתר.

מידע לא-אישי
חברת Polar עשויה לאסוף אודותיך מידע לא-אישי ובר-זיהוי בכמה דרכים, בין היתר במעקב אחר פעילותך באמצעות כתובת ה-IP שלך או כתובות ה-URL בהן ביקרת לאחרונה. מידע זה נאסף לצורך מדידת מספר הביקורים באתר, הזמן הממוצע של שהייה באתר, הדפים שנצפו, וכדומה. אנו משתמשים במידע כדי ללמוד על אופן השימוש באתר ולשפר את תכניו. לתשומת לבך, אנו עשויים למסור מידע זה לצד שלישי בתנאי שהוא מוכר ומכובד, אך בכל מקרה מידע זה לא יכלול פרטים אישיים מזהים.

מידע אישי
על מנת לספק שירותים מסוימים דרך האתר, אנו עשויים לבקש ממך מידע אישי. אנו עשויים לאסוף נתונים טכניים ומידע המתייחס למוצר הפולאר שברשותך, לאביזרים הנלווים ולתוכנות השונות ושימושיהן. אפשר שנשתמש במידע זה למטרות שיווק וקידום מכירות. המידע עשוי לשמש להעברת עדכונים לתוכנות , לתמיכה טכנית למוצר ולשירותים נוספים המתייחסים למוצרי פולאר. המידע עשוי לשמש גם עבור מטרות מחקר ופיתוח. אם אתה מתנגד לשימוש מעין זה מכל סיבה שהיא, באפשרותך לעצור זאת בכל עת על ידי שליחת בקשה בכתב אלינו. את הבקשה יש לשלוח לכתובת webmaster@polar.fi. ללא רשותך, לא נספק מידע אישי זה לצד שלישי שאינו המפיץ של Polar בארץ מגוריך, למעט הפרטים הדרושים על מנת למלא את בקשתך.

אבטחה
חברת Polar נקטה את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע גישה לא מורשית לפרטיך האישיים, שימוש לא נאות בהם או מידע לא מדויק שלהם.

מידת הדיוק של המידע שנאסף
חברת Polar תתקן או תמחק מיוזמתה נתונים אישיים שאינם מלאים או מדויקים, או נתונים שהפכו מיושנים מכדי לשמש למטרה שלשמה נאספו. תמיד שמורה לך הזכות לגשת לנתונים ולתקן את המידע האישי שהזנת. כמו כן, אנו ממליצים ומעודדים להיכנס לדף החשבון שלך ב-Polar על מנת לוודא כי פרטי הקשר שלך וכל פרט אחר שסיפקת אכן מדויקים, מלאים ומעודכנים.

קובצי Cookies
במהלך ביקורך באתר, עשוי השרת שלנו לשתול בדיסק הקשיח שלך קובץ טקסט קטן - קובץ cookie. הקובץ מספק לנו מידע על ניווט המשתמשים באתר וכך מסייע לנו לשפר אותו. חשוב לציין שקובצי cookie הם קבצים בטוחים. אי אפשר להפעיל אותם בדומה לקודים או לנצל אותם להעברת וירוסים. כמו כן, לא ניתן לאסוף דרכם או לאחסן בהם מידע אישי. אם אינך מעוניין לקבל קובצי cookie או אם ברצונך לקבל על כך הודעה מראש, תוכל להגדיר זאת בדפדפן האינטרנט שלך, אם הוא כולל אפשרות זו.

קטינים
אלא אם החוק מתיר זאת, Polar מבקשת כי "קטינים" (בהתאם להגדרת החוק בארץ מגוריך), לא יהיו מעורבים באף פעולה חוקית (רכישה או כל פעולה אחרת) ללא הסכמה של הורה או מבוגר האחראי עליהם.

תיאור קובץ הנתונים האישיים
תיאור קובץ הנתונים האישיים נמצא כאן

תנאים והגבלות סטנדרטיים
חוקי התחרות האלה חלים על קשרי הגומלין ביניכם לביןPolar Electro Oy כאשר אתם נכנסים לכל אחת מהתחרויות או הקמפיינים שלנו. ההגדרות הבאות הן כלליות וחלות על כל התחרויות ועל כל הקמפיינים המקוונים שלנו. במקרה של תחרות/קמפיין מסוים, עליכם לפעול בהתאם לקישורים שבדף הרלוונטי של האתר ולכללים הספציפיים של התחרות/קמפיין.

עובדים של Polar Electro Oy וכל נציג, שותף, חברה בת או חברה אם מטעמם, נציג מכירות, שותף שיווק וכן שותפים, מפיצים, מפרסמים וסוכנויות של קידום מכירות ובני משפחה מדרגה ראשונה של כל אחד מאלה אינם רשאים לזכות בפרסים. יוזם התחרות ישלם את מס ההגרלה הרלוונטי, אם קיים. הזוכה בתחרות יהיה אחראי על תשלום כל המסים האחרים הקשורים לזכייה. לצורך ההשתתפות בתחרות לא נדרשת כל עמלת רכישה או הרשמה. יוזם התחרות הוא Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland.

"תחרות" פירושה כל אחת מהתחרויות המקוונות. "אנחנו", "אנו", "שלנו" פירושם Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland. " אתר" פירושו כל אתר אינטרנט שבו מתקיימת התחרות באופן מקוון.

1. על-ידי השתתפות בכל אחת מהתחרויות שלנו, המשתתפים מסכימים לפעול בהתאם לחוקים אלו (שייתכן ונשנה או נתקן אותם מעת לעת) ובהתאם להחלטות שלנו, שהן סופיות בכל הקשור לתחרות.
2. כל הפרסים אינם ניתנים להעברה, ולא ניתן לקבל עבורם זיכוי כספי. אנו נבצע את כל הסידורים הדרושים למימוש הזכייה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להחליף אחד מהפרסים או את כל הפרסים בפרסים שווי-ערך. על כל הפרסים חלים התנאים וההגבלות של היצרן או של הספק.
3. על מנת שהזוכים (והאורחים שלהם, אם רלוונטי) יהיו זכאים לקבל את הפרסים, הם מסכימים (1) לחתום על תצהיר בשבועה לפי הצורך, (2) לשחרר אותנו מכל חבות שהיא, תביעה, דרישה או עילה לתביעה במקרה של פגיעה אישית ו/או נזק, גניבה או אובדן שקשורים לתחרות או לשימוש או קבלה של הפרס או חלק ממנו, אלא אם הדבר נובע מרשלנות מצידנו. וכן (3) לחתום על כתב ויתור לצורך קידום מכירות, המעניק לנו זכות להשתמש בשמכם או בדמותכם למטרת פרסום וקידום מכירות, ללא כל פיצוי נוסף. השתתפות בתחרות כוללת את ההסכמה של הזוכה (או הזוכים) לחתום על הודעת פטור מסוג זה. הזוכה (או הזוכים, וכן האורחים, אם רלוונטי) חייבים להשלים את כל המסמכים המשפטיים ולהחזירם אלינו תוך ארבע-עשרה (14) ימים מקבלת המסמכים. אי-עמידה בתנאים אלו תגרום לפסילה של הזוכה (או הזוכים) ולבחירה של זוכה חדש.
4. מי שמקבל חלק כלשהו ממרכיבי הפרס של התחרות חייב לעמוד בכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים. הזוכה (או הזוכים) אחראים באופן בלעדי לכל ביטוח, מסים חלים וכל הוצאה שאינה נכללת בתיאור הפרס.
5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגדיר מגבלות גיל לפי הצורך. משתתפים בני 15 (בארה"ב 18) ומטה חייבים לקבל את הסכמתם של ההורים או האפוטרופוס שלהם לפני הרישום לתחרות. התחרויות אינן פתוחות לעובדים של Polar Electro Oy או לבני משפחותיהם, לחברות שותפות או לחברות בת, או לאחד הגורמים המממנים. כמו כן אנו שומרים לעצמנו את הזכות לאכוף מגבלות גאוגרפיות על זכויות המשתתפים.
6. על-ידי השתתפות בתחרות, כל המשתתפים מוותרים על כל הזכויות בכל הנוגע לחומרי הקריאטיב שנמצאים באתר האינטרנט.
7. לקבלת שמות הזוכים עד חודש אחד (1) אחרי סגירת התחרות, שלח מעטפה ממוענת אל Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland וציין את התחרות.
8. הזוכה (או הזוכים) מסכימים שעל Polar Electro Oy , חברות הבת, השותפים, חברות קשורות והעובדים שלה, וכל גורם מממן אחר, לא תחול כל חבות בכל הקשור לקבלה או שימוש בכל אחד מהפרסים המוענקים בזאת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול משתתף ו/או זוכה לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
9. כל מידע אישי, כולל, אך ללא הגבלה, שם המשתתף, גיל, כתובת, מספר טלפון ו/או כתובת דוא"ל שאנו מקבלים על סמך רישום המשתתפים לתחרות, בהסכמת המשתתף, יכול להיות בשימוש שלנו או להיחשף לצד שלישי למטרת פרסום, סקר שוק, ניתוח ומטרות קשורות אחרות. לקבלת מידע נוסף בנוגע לשימוש במידע אישי והזכות שלכם להסיר נתונים אישיים ממסד הנתונים שלנו, היכנסו לדף האינטרנט http://www.polar.fi/legal_notice.

Copyright © Polar Electro Oy 2015. ALL RIGHTS RESERVED.

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.