check tag wrench cart

OGŁOSZENIE PRAWNE

Przed odwiedzeniem naszej strony zapoznaj się z poniższymi informacjami. Sprawdź także naszą Politykę prywatności

Polar Electro Oy ("Polar") zarządza tą stroną ("Strona") i wszystkie informacje, komunikaty, oprogramowania, zdjęcia, opisy, filmy, artykuły, pliki muzyczne, grafiki, dźwięki oraz inne materiały i serwisy znajdujące się na Stronie (zbiorczo "Treści"), są powszechnie dostępne dla użytkowników i innych osób pod warunkiem wykorzystania zgodnie z poniższymi wytucznymi

Obowiązujące prawo

Ograniczenia użytkowania

Dostarczane materiały

Zmiany

Linki

Sprostowania

Ograniczenie odpowiedzialności

Znaki towarowe

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólne warunki uczestnictwa


Akceptacja obowiązujących praw
Wchodząc, przeglądając i/lub używając tej strony zgadzasz się przestrzegać jej zasad oraz obowiązującego prawa.

Jeśli nie zgadzasz się z tym warunkami, nie korzystaj z tej strony.

Strona działa pod nadzorem firmy Polar z siedzibą w Finlandii; korzystając z niej, akceptujesz prawo zarówno międzynarodowe jak i obowiązujące w tym państwie.
Polar rezerwuje sobie możliwość ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do tej strony.Ograniczenia użytkowania strony
Treść strony chroniona jest prawami autorskimi © Polar Electro Oy 2010. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Obowiązuje bezwzględny zakaz kopiowania, transferu, rozpowszechniania i przechowywania w jakiejkolwiek formie materiałów bez pisemnej zgody firmy Polar.
Polar wyraża zgodę na pokazywanie, ściąganie i drukowanie fragmentów strony wyłącznie na własne potrzeby użytkownika.Dostarczane materiały
Żadne materiały dostarczone firmie Polar za pomocą tej strony lub poczty elektronicznej NIE SĄ POUFNE. Użytkownicy zobowiązani są dołożyć wszelkich starań, aby materiały te były zgodne z prawem i nie zawierały wirusów. Polar rezerwuje sobie możliwość swobodnego wykorzystania nadesłanych materiałów, pomysłów i technik do swoich celów (w tym także produkcji i marketingu) bez obowiązku wynagrodzenia autora. Użytkownik zobowiązuje się nie domagać rekompensaty za wykorzystane materiały jak również chronić firmę Polar na wypadek żądań osób trzecich, dotyczących w/w materiałów.
Polar nie bierze odpowiedzialności za treść nadesłanych przez użytkowników informacji i rezerwuje sobie prawo do usunięcia niepożądanych treści.Zmiany
Polar ma prawo w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić lub wycofać zawartość strony (w całości lub fragmentarycznie).

Linki
Polar zamieszcza linki do stron, które uważa za wartościowe i interesujące, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sprostowania
Polar tworzy tę stronę w najlepszej wierze, nie gwarantuje jednak jej pełnej wiarygodności i niezawodności działania.
Informacje, programy treningowe i wsparcie strony www.polarpersonaltrainer.com nie mogą zastąpić porad lekarzy i specjalistów.
Polar zaleca używanie następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11.0 lub wyższy, Mozilla Firefox 43 lub wyższy, Safari 8 lub wyższy lub Google Chrome 47 lub wyższy.Ograniczenie odpowiedzialności
Polar nie jest odpowiedzialny za żadne pośrednie lub bezpośrednie straty czy utracone zyski, związane z użytkowaniem tej strony lub niemożnością jej użytkowania oraz ewentualnymi błędami w jej treści.

Znaki towarowe
Logo Polar jest zarejestrowanym znakiem firmowym. Wszystkie nazwy produktów są również zarejestrowanymi znakami; znakami firmowymi firmy Polar lub innych firm, pojawiających się na stronie. Użytkownicy nie mają prawa posługiwać się żadnym z nich.

Copyright © Polar Electro Oy 2010. ALL RIGHTS RESERVED.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności odnosi się do wszystkich informacji, które Polar Electro Oy ("Polar") zbiera na temat swoich użytkowników i wykorzystuje w celach biznesowych.
Jeśli nie zgadzasz się z nią, nie odwiedzaj naszej strony.


Informacje bezosobowe
Polar może zbierać informacje dotyczące ilości wizyt na naszej stronie, czasu spędzanego w sieci, odwiedzanych stron itp.. Informacje te są następnie zbierane i wykorzystywane do pomiaru liczby odwiedzin strony, oglądanych stron oraz innych danych technicznych. Służą one potem poprawie jakości oraz treści naszej strony. Oprócz gromadzenia tego typu informacji zbierane są również dane dotyczące pobrań plików ze strony oraz zapytań wykorzystywanych w celach reklamowych, wliczając w to potencjalne zainteresowanie odwiedzających oraz ich dane. Nie zawierają jednakże żadnych prywatnych informacji na temat indywidualnych użytkowników.

Dane osobowe
By uzyskać dostęp do pewnych usług, użytkownik musi podać swoje dane. Polar może potem użyć tych informacji w celach promocji i marketingu. Jeśli nie życzysz sobie dalszego przetwarzania swoich danych, prześlij prośbę na adres: webmaster@polar.fi.

Bezpieczeństwo
Polar podejmuje wszelkie działania, mające na celu zapobiegnięcie bezprawnemu dostępowi i ujawnianiu danych swoich użytkowników.

Dokładność
Polar z własnej inicjatywy poprawia lub kasuje dane osobowe, które są niekompletne, niedokładne lub nieaktualne. Użytkownicy mają pełne prawo dokonywać stosownych zmian na swoich kontach.

Cookies
Kiedy wchodzisz na stronę Polar, nasz serwer może podesłać ci niewielki plik tekstowy tzw. ‘cookie'. ‘Cookies' są zupełnie bezpieczne - nie mogą być użyte, by zdobyć prywatne informacje, przesłać wirusa itp. Zbierane przez nie dane pomagają nam ulepszać stronę. Jeśli jednak nie życzysz sobie ich otrzymywać lub chcesz wiedzieć, kiedy są umieszczane, wybierz odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Niepełnoletni
Jeśli prawo nie zezwala inaczej, Polar wymaga zgody rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletnich, którzy chcą dokonywać zakupów lub innych czynności prawnych na naszej stronie.


Opis pliku danych osobowych
Opis pliku z danymi osobowymi do wglądu.


Ogólne warunki uczestnictwa
Niniejsze zasady dotyczą uczestnictwa we wszelkich konkursach lub kampaniach organizowanych przez Polar Electro Oy. Poniższe definicje mają charakter ogólny i odnoszą się do wszystkich konkursów i kampanii internetowych. W przypadku konkretnego konkursu/konkretnej kampanii należy kliknąć łącza na odpowiedniej stronie, prowadzące do zasad danego konkursu/danej kampanii.

Pracownicy firmy Polar Electro Oy i ich przedstawiciele, przedstawiciele podmiotów powiązanych, zależnych i spółki matki, przedstawiciele handlowi, podmioty stowarzyszone i partnerzy ds. marketingu, dystrybutorzy, agencje reklamowe i promocyjne oraz członkowie ich najbliższych rodzin lub należące do tego samego gospodarstwa domowego nie są uprawnieni do nagród. Organizator opłaca podatek loteryjny, jeśli taki występuje. Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia pozostałych podatków związanych z wygraną. Udział w konkursie nie wymaga dokonania zakupu ani uiszczania opłat wstępnych. Organizatorem konkursu jest Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia.

„Konkurs” oznacza każdy konkurs organizowany przez nas online; określenia „my”, „nas”, „nasz” itp. oznaczają Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia, a „strona internetowa” — każdą stronę, która umożliwia dostęp do konkursu.

1. Uczestnicząc w dowolnym organizowanym przez nas Konkursie, osoby zgłaszające się wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad (które od czasu do czasu mogą ulegać zmianom) i postępowanie zgodne z podjętymi przez nas decyzjami, które mają charakter ostateczny we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem.
2. Żadnych nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymieniać na ich równowartość w gotówce. Odpowiadamy za organizację przekazania nagród. Zastrzegamy sobie prawo, wedle własnego uznania, do zastępowania dowolnych i wszystkich nagród nagrodami o porównywalnej wartości. Wszystkie nagrody podlegają regulaminowi producenta i dostawcy.
3. Aby zakwalifikować się do odbioru nagrody, zwycięzca (i osoba mu towarzysząca, jeśli ma to zastosowanie) musi wyrazić zgodę na: (1) podpisanie oświadczenia o kwalifikowaniu się do odbioru nagrody, jeśli jest ono wymagane; (2) zwolnienie naszej firmy z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń, żądań i dochodzenia przyczyn obrażeń ciała i/lub szkód na mieniu, kradzieży lub strat poniesionych w związku z Konkursem lub wykorzystywaniem bądź przyjęciem nagrody lub jej części, za wyjątkiem kwestii wynikłych z naszego zaniedbania; oraz (3) podpisanie deklaracji nadającej nam prawo do wykorzystywania nazwiska zwycięzcy i powiązanych danych w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Przystąpienie do Konkursu wiąże się z koniecznością podpisania takich deklaracji. Zwycięzca (i ewentualnie osoba towarzysząca) muszą wypełnić dokumenty prawne i zwrócić je nam w ciągu czternastu (14) dni od ich otrzymania. Niezastosowanie się do tych warunków skutkuje zdyskwalifikowaniem obecnego zwycięzcy i wyborem nowego.
4. Otrzymanie jakiejkolwiek części nagrody warunkowane jest przestrzeganiem wszelkich stosownych zasad, przepisów i regulacji prawnych. Zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ubezpieczenie, opłatę stosownych podatków i koszty niezawarte w opisie nagrody.
5. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania wymagań dotyczących wieku, gdy zajdzie taka konieczność Przed zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie osoby mające 15 lat lub mniej (18 lat lub mniej w Stanach Zjednoczonych) muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie najbliższej rodziny pracowników firmy Polar Electro Oy, spółek stowarzyszonych i zależnych oraz wszelkich sponsorów. Zastrzegamy sobie również prawo do stosowania ograniczeń geograficznych w zakresie uczestnictwa w konkursie.
6. Przystępując do Konkursu, wszyscy uczestnicy dokonują cesji praw, tytułów i zysków związanych z zamieszczaniem w witrynie materiałów kreatywnych.
7. Aby uzyskać listę zwycięzców do jednego (1) miesiąca od zakończenia Konkursu, należy wysłać wiadomość zawierającą nazwę Konkursu wraz z zaadresowaną i opłaconą kopertą zwrotną na adres Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland.
8. Zwycięzca potwierdza, że Polar Electro Oy, jej spółki zależne, stowarzyszone, powiązane firmy i pracownicy ani żadni inni sponsorzy nie są powiązani z przyjęciem lub korzystaniem z żadnej z przyznanych nagród. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika i/lub zwycięzcy wyłącznie wedle własnego uznania.
9. Informacje osobiste, w tym bez ograniczeń nazwisko i imię, wiek, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail uzyskane przez nas od uczestnika przystępującego do udziału w Konkursie mogą, za zgodą uczestnika, być przez nas wykorzystywane lub ujawniane osobom trzecim w celach marketingowych, badawczych, analitycznych lub podobnych. Więcej szczegółów dotyczących wykorzystywania informacji osobistych oraz prawa do usunięcia ich z naszej bazy danych znajduje się na stronie http://www.polar.fi/legal_notice.

Copyright © Polar Electro Oy 2015. ALL RIGHTS RESERVED.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.