Personvernerklæring

Polar overholder personvernet, og tilstreber å gi deg en trygg kundeopplevelse. Med denne personvernerklæringen vil vi fortelle deg hvilke data vi innhenter når du bruker produktene og tjenestene våre, og hvordan vi bruker og behandler denne informasjonen. Vi vil også fortelle deg hvor du kan finne ut mer om hvordan personopplysningene dine behandles og hvilke rettigheter du har angående denne informasjonen.

«Polar» viser til Polar Electro Oy inkludert datterselskaper. Dette betyr at informasjonen du oppgir ved bruk av Polars tjenester eller produkter, kan brukes og behandles av ett eller flere Polar-selskaper.

Innhold:

Slik behandler vi personopplysningene dine

Sikkerhet

Slik behandler vi sensitive personopplysninger

Behandling av personopplysninger og overføring av dem utenfor EU

Lagring av informasjon og dens nøyaktighet

Dine rettigheter

Informasjonskapsler

Feillogger

Brukere under 13 år

Endringer i personvernerklæringen

Polar Flow og Flow-appen

Polar Flow for Coach

Polar Beat

Kundestøtte/-pleie

Polar.com

Nettbutikk

Polarpersonaltrainer.com

Polar Club

Polar Team Solutions

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Informasjonskapselpolicy

Slik behandler vi personopplysningene dine

Når du oppretter en brukerkonto for Polar-tjenester, ber vi deg oppgi noen personopplysninger (for eksempel navn, e-postadresse, kjønn og alder). Vi trenger denne informasjonen for å gi deg en persontilpasset opplevelse når du bruker tjenestene våre. For eksempel bruker vi alder for å kunne beregne forbrente kalorier mer nøyaktig. Vi stoler på at du gir oss riktig informasjon.

Vi kan innhente en del informasjon om deg når du kjøper produkter fra nettbutikken vår, bruker Polar-tjenester eller kontakter Kundepleie. Hvis du bare abonnerer på Polar-nyhetsbrevet, spør vi bare om e-postadressen din. Vi bruker personopplysningene dine bare til de formålene som er oppført i denne personvernerklæringen og de tjenestespesifikke formålene som du kan finne mer informasjon om ved å klikke på de tilhørende lenkene. Du kan også kontakte Kundepleie (Customer Care) for å få nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger med henblikk på hver enkelt tjeneste.

Når du bruker Polar-produkter eller -tjenester, innhenter Polar informasjon om deg, og kan kombinere enkelte opplysninger med andre personopplysninger Polar har innhentet om deg for det samme formålet. Hvis vi har innhentet informasjon om deg for andre formål, kombinerer vi ikke disse opplysningene. I tillegg kan vi bruke personopplysningene dine for å være sikker på at Polar-produktene fungerer riktig og trygt, til å verifisere identiteten din og til å granske svindel og annen feilbruk av produktene våre. Vi kan også behandle informasjonen som en del av vår forsknings- og produktutviklingsaktivitet, da vi kontinuerlig utvikler nye funksjoner og forbedrer de eksisterende. Informasjonen som brukes i disse aktivitetene, er alltid anonymisert og kan ikke kobles til deg.

Hvis du bruker noen av våre gebyrbelagte tjenester, kan vi med din tillatelse lagre betalingskortinformasjon for å gjøre etterfølgende betalinger enklere for deg. Denne informasjonen lagres i kryptert format i et tredjepartssystem. Vi velger tjenesteleverandørene våre nøye for å sikre at de oppfyller kravene til sikker og pålitelig behandling av informasjon bestemt for den aktuelle sektoren. Når vi behandler betalingsinformasjon, overholder vi relevant lovgivning og betingelsene som er angitt og overvåket av tjenesteleverandørene.

Hvis du ønsker det, kan du også dele informasjon fra Polars tjenester til systemer eller tjenester som tilbys av tredjeparter, som for eksempel Facebook eller Strava. Polar er ikke ansvarlig for opplysninger overført til andre systemer, eller for at informasjon utenfor Polar-systemet er nøyaktig. Den enkelte tjenesteleverandørs rutiner for informasjonssikkerhet og personvern anvendes på slik informasjon.

Sikkerhet

Det er alltid risiko forbundet med å oppgi personopplysninger, enten du gjør det personlig, via telefon, Internett eller annen teknologi, og det finnes ikke noe system eller teknologi som er 100 % trygt og innbruddsikkert. Polar tar alle behørige forholdsregler for å unngå uautorisert tilgang til og upassende bruk av personopplysningene. For eksempel bruker Polar kryptering og brannmurteknologi når personopplysninger innhentes. Hvis et Polar-nettsted støtter transaksjoner, brukes bransjens standard sikkerhetstiltak for å verne disse transaksjonene og beskytte deres fortrolighet. Vi bruker bransjens standard sikkerhetstiltak, deriblant SSL-autentisering, for å sikre at kredittkortinformasjon og andre personopplysninger som inngår i kjøpsprosessen, sendes på en forsvarlig måte, sikret mot innsyn fra tredjepart.

Slik behandler vi sensitive personopplysninger

De fleste Polar-tjenestene er basert på data innhentet via produktene våre. Noen av de innhentede dataene (for eksempel pulsdata) er av en slik natur at vi må be om din tillatelse før vi kan innhente eller behandle dem. Slik tillatelse forespørres særskilt for hver tjeneste som behandler data som trenger en bestemt tillatelse.

Behandling av personopplysninger og overføring av dem utenfor EU

Polars tjenester og produkter kan leveres ved hjelp av ressurser og servere lokalisert i ulike land (deriblant Finland og USA). Derfor kan opplysningene dine bli behandlet utenfor landet hvor tjenesten du bruker er basert, inkluder land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) hvor standarden for personvern ikke oppfyller kravene som er angitt av EU-kommisjonen (for eksempel USA). Når du registrer deg for en tjeneste (for eksempel Polar Flow) som forutsetter at opplysningene dine blir overfør til et annet land for behandling, ber vi om din tillatelse før overføring. Når vi overfører informasjon, overholder vi alle gjeldende lover for å garantere tilstrekkelig personvern. Generelt, ved overføring av personlige data om deg fra et land til et annet, følger vi kravene i EU-US Privacy Shield- og Swiss-US Privacy Shield-rammeavtalene eller avtaler som er basert på EU-kommisjonens standard kontraktklausuler. Du kan finne mer informasjon om overføring av informasjon og tilhørende sikkerhetstiltak i avsnittet Vanlige spørsmål om personvern. Du kan også kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen gitt nedenfor.

I tråd med de ovennevnte prinsippene, kan opplysningene dine overføres eller gis tilgang til for Polars underleverandører (som leverandøren av Kundepleiesystemet vårt) som utfører oppgaver tilknyttet Polars nettsted, produkter og tjenester. Våre underleverandører har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene til andre formål, og tjenestene som Polars underleverandører yter, omfattes alltid av en fortrolighetsklausul.

Polar fremlegger aldri noen av personopplysningene dine uten uttrykkelig tillatelse fra deg, med mindre det er nødvendig for å behandle bestillingene dine, besvare henvendelsene dine eller behandle de interaktive kundeprogrammene våre. Imidlertid kan informasjonen eventuelt fremlegges som følge av lov, en rettskjennelse eller på grunnlag av forskrifter eller forespørsler utstedt av myndighetene.

For statistiske formål kan Polar levere anonymiserte data om kunder, salg, trafikktyper, treningsinformasjon og lignende som er innhentet fra nettstedet, til pålitelige tredjeparter. Dette er rene statistikkdata som ikke inneholder identifiserbare personopplysninger.

Lagring av informasjon og dens nøyaktighet

Vi ønsker å holde databasen vår à jour, og vi sletter utdaterte og unødvendige personopplysninger regelmessig. Vi lagrer opplysningene kun så lenge de er nødvendige for å utføre oppgavene de ble innhentet for, eller hva som er lovpålagt. Du kan finne mer informasjon om lagringstid i de tjenestespesifikke avsnittene. Du kan også kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen gitt nedenfor.

Enkelte av Polar-tjenestene lar deg håndtere personopplysningene dine selv. Vi anbefaler at du kontrollerer opplysningene av og til for å se om de er riktige, og korrigerer dem ved behov. Du er selv ansvarlig for å oppgi nøyaktige opplysninger.

Dine rettigheter

Du har alltid rett til å se personopplysningene dine. I enkelte av tjenestene kan du få direkte tilgang, og ved behov kan du be Kundepleie om å gi deg en kopi av personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å vite hvilke opplysninger vi har innhentet om deg, hva de brukes til og hvilke tredjeparter de eventuelt er meddelt. For å bekrefte opplysningene vi har i forbindelse med en forespørsel fra deg, kan vi be om tilleggsinformasjon.

Polar har tillatelse til å behandle personopplysningene dine når dette er basert på en legitim interesse. I noen tilfeller bruker vi dette juridiske grunnlaget for våre forsknings- og utviklingsaktiviteter, da vi kontinuerlig ønsker å utvikle og forbedre tjenestene våre. Du har rett til å nekte bruk av personopplysningene dine for disse formålene. I FoU-virksomheten vår er personopplysningene dine alltid anonymisert, slik at de ikke kan forbindes med deg.

Du har alltid rett til å forby direkte markedsføring. Hvis du vil slutte å motta e-post fra Polar, følger du «si opp abonnementet»-anvisningene som står i all e-postkommunikasjon. Hvis du har opprettet en brukerkonto, kan du gjøre dette direkte via tjenesten vår. Polar vil overhodet ikke gi eller dele adresselister til tredjeparter for kampanjeformål. Tjenesterelaterte e-postmeldinger (for å bekrefte kjøp osv.) har generelt intet alternativ for å si opp abonnementet, da de er nødvendige for å levere tjenesten du har bedt om. Slike e-postmeldinger inkluderer også varsler om endringer i personvernerklæringen og bruksvilkårene våre.

Du har rett til å korrigere eller slette opplysningene dine helt eller delvis ved enten å gjøre det selv eller sende en forespørsel til Kundepleie. Hvis du ønsker at opplysningene dine skal bli slettet, vil vi slette brukerlegitimasjonen din og all informasjon og data som har med deg å gjøre. Etter at vi har slettet opplysningene dine, må du opprette en ny brukerkonto for å kunne bruke tjenestene.

I henhold til lov har du rett til å avslå profilering og automatisert beslutningstaking. Du kan også forlange begrenset behandling av opplysningene dine; dette gjelder også hvis du har nedlagt forbud mot behandling av opplysningene dine og vurderingen av det rettslige grunnlaget for dette ikke er ferdig.

Du har også rett til å tilbakekalle samtykket for hver enkelt tjeneste du på vår forespørsel har gitt samtykke til å behandle personopplysningene dine. Samtykket kan tilbakekalles innen tjenesten. Vær oppmerksom på at for enkelte tjenester vil tilbakekalling av samtykke hindre oss fra å tilby den aktuelle tjenesten til deg.

Du har rett til å motta opplysningene dine fra Polars systemer i et maskinlesbart format når behandlingen av disse opplysningene er basert på ditt samtykke eller på gjennomføringen av en avtale. Informasjonsoverføringen kan for eksempel gjennomføres direkte via Flow-tjenesten. Du kan også be om å få opplysningene dine overført til en tredjepart. Polar er ikke ansvarlig for at tredjepartens datasystemer kan behandle informasjonen i formatet som brukes ved overføringen.

Hvis du mistenker at opplysningene dine er misbrukt, kan du sende en klage til Datatilsynet eller en lignende autoritet. Kontaktinformasjon for databeskyttelsesombud i ulike land er tilgjengelig på Vanlige spørsmål om personvern-siden vår.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Du kan lese mer om dem i vår Informasjonskapselpolicy.

Feillogger

For å gi deg best mulig hjelp i tilfelle problemer, lagrer vi data om eventuelle feil i en feillogg («Error log») på enhetene våre. Når du synkroniserer enheten med Polar-tjenesten, kopieres feilloggen til serveren vår. Feilloggen lagres i opptil to måneder for å sikre at vi har dataene tilgjengelig hvis du kontakter oss via Kundepleie som følge av en feil eller problem.

Brukere under 13 år

Prinsipielt anmoder vi om at mindreårige (under 13 år) ikke foretar kjøp eller deltar i andre rettslige handlinger på Polar-nettsteder uten samtykke fra foreldre eller verge. For eksempel kreves det tillatelse fra en verge hvis en bruker under 13 år vil opprette en brukerkonto for en Polar-tjeneste.

Endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen ble oppdatert den 15. mai 2018. Du kan se de forrige versjonene her. Vi kan av og til foreta endringer i denne personvernerklæringen, og vi opplyser kundene våre om slike endringer via e-post eller via tjenestene våre. Ta kontakt med Kundepleie hvis du har spørsmål vedrørende Polars tjenester eller produkter. Du kan også finne informasjon om personvern under Vanlige spørsmål om personvern. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger om Polars personvernrutiner, hører vi gjerne fra deg via e-post til privacy@polar.com.

Kontaktinformasjon:

Datakontroller:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Ansvarlig for databeskyttelse:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLAND

Polar Flow og Flow-appen

Polar Flow er en gratis sky-basert app- og web-tjeneste for fitness og trening som hjelper deg å spore data om trening, aktivitet og søvn samt å analysere fremgangen. Tjenesten er integrert med Polar-produktet ditt og fungerer som din automatiske treningsdagbok: alle data om trening, aktivitet og søvn synkroniseres fra produktet til Polar Flow-kontoen din. Før du registrerer deg for Polar Flow, må du lese tjenestens bruksvilkår og Polars personvernerklæring. Du vil bli spurt om å godkjenne tjenestens bruksvilkår. Ved å godkjenne bruksvilkårene inngår du en avtale med Polar. Vi vil også be deg bekrefte at du har lest Polars personvernerklæring.

Vi ønsker å holde deg à jour med alle våre nyheter, tilbud og oppdateringer, så vi vil også be deg om å samtykke i å motta markedsføringsmeldinger. Avslag er alltid standardinnstillingen for denne forespørselen. Du kan endre valgene dine når som helst fra kontoinnstillingene.

Under registreringen ber vi også om ditt samtykke med henblikk på et par saker i forbindelse med databehandling. Vi ber deg gi disse samtykkene for å innfri de ulike landenes krav til personvern: samtykke til å behandle personopplysninger, samtykke til å behandle sensitive personopplysninger (inkludert pulsdata) og samtykke til å overføre data til et land utenfor hjemlandet (Polar bruker tredjepartsservere for å yte Flow-tjenesten). Disse serverne kan være lokalisert enten innenfor eller utenfor EU. Aktuelle brukerdata lagres på servere som er lokalisert innenfor EU, men annen informasjon, for eksempel systemets overvåkningsdata, lagres på servere hos tjenesteleverandører som er lokalisert utenfor EU. Du kan lese mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her.

For personer under 13 år, ber vi om at vergen samtykker i at vi behandler dataene.

Etter at du har registrert deg, vil du motta en melding for å verifisere e-postadressen og bekrefte at kontoen ble opprettet forsettlig. Kontoen må verifiseres innen 30 dager.

Du kan velge om trenings- og ruteinformasjonen du lagrer i Polar Flow-tjenesten, kan vises til andre brukere. Når du oppretter en brukerkonto, er personverninnstillingene satt til privat som standardverdi, slik at opplysningene dine ikke vises til andre brukere. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du ønsker det, kan du også dele informasjon om Polars tjenester på tredjepartssystemer, som for eksempel Facebook eller Strava. Polar er ikke ansvarlig for informasjon så snart den er overført ut av Polars system og utenfor selskapets innflytelse. Du er selv ansvarlig for å behandle informasjonen du deler eller overfører ut av systemet.

Da Polar tilstreber å utvikle tjenestene sine kontinuerlig, kan treningsdata du lagrer i Polar Flow-tjenesten, brukes til å realisere Polars legitime interesser når det gjelder forskning og produktutvikling. Data som brukes til dette formålet, er i et anonymisert format slik at individuelle brukere ikke kan identifiseres. Opplysningene dine kan også brukes for å sende markedsføringsmeldinger hvis du har gitt tillatelse til dette, enten i forbindelse med registreringen eller ved en senere dato.

For tiden lagres opplysningene dine i Polar Flow-tjenesten til du bestemmer deg for å slette kontoen. Hvis vi foretar endringer i datalagringsperioder, vil vi opplyse deg om dette.

Polar Flow-mobilappen

For å bruke Polar Flow-appen må du først opprette en Polar Flow-konto. Deretter bruker du Polar Flow-brukernavnet ditt til å logge inn i Polar Flow-appen. Alle treningsdataene dine overføres direkte til Polar Flow-tjenestens server; det lagres ingen opplysninger i Flow-appen. Polar Flows personvernerklæring ligger til grunn ved behandling av brukerdata.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.

Polar Flow for Coach

Polar Flow for Coach er en gratis sky-basert tjeneste som gir coacher og personlige trenere enkel tilgang til kundenes treningsdata. Ved hjelp av en rekke funksjoner, deriblant treningsdagbok, planleggingsverktøy, rapporter og prestasjonsstatistikk, kan coacher følge med på kundenes framgang og straks veilede dem i sanntid.

Idrettsutøverne gir coachen tilgang til sine data, og forholdet dem imellom baseres på avtalen mellom partene. Idrettsutøverne kan når som helst nekte coachen tilgang til sine data. Alle treningsdataene dine overføres direkte til Polar Flow-tjenestens server. Polar Flows personvernerklæring ligger til grunn ved behandling av brukerdata. Du finner mer informasjon i Polar Flow-avsnittet.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.

Polar Beat

Polar Beat er en gratis fitness- og treningsapp for mobilenheter. Med Polar Beat kan du trene med virkelig puls (når du bruker en pulssensor fra Polar) og få taleveiledning i sanntid, spore ruten og måle distansen, og få persontilpasset tilbakemelding for hver treningsøkt.

Opplysningene du legger inn i applikasjonen, forblir i enheten sammen med de siste treningsdataene. For å få mest mulig ut av Polar Beat, anbefaler vi at du også oppretter en Polar Flow-konto. Polar Flow hjelper deg med å sette sammen en omfattende samling av verktøy for treningsanalyse. Når du bruker Polar Beat sammen med Polar Flow, lagres treningsdataene dine også i Polar Flow-tjenesten. Alle treningsdataene dine overføres direkte til Polar Flow-tjenestens servere etter innlogging. Flow-tjenestens personvernerklæring ligger til grunn ved behandling av brukerdata. Du finner mer informasjon i Polar Flow-avsnittet.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.

Kundestøtte/-pleie

Polars Kundepleie hjelper deg med alle problemer du måtte ha når det gjelder produktene og tjenestene våre. Kundepleie vedlikeholder to registre: Kontakt oss-skjemaet og Service. Informasjon lagres til begge disse via Polar.com-nettstedet. Kunder fyller ut de nødvendige opplysningene i skjemaene selv, og derfra overføres de til Polars systemer. Data som lagres i Polars systemer, kan oppbevares på servere i Finland eller på servere som tilhører Polars tjenesteleverandører i og utenfor EU. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her. Polars Kundepleie betjener hele verden for å gi støttetjenester i en rekke land og tidssoner.

Kontakt oss-skjemaet: Opplysningene som registreres i dette skjemaet, blir overført til et Kundepleie-system som brukes av Polar og driftes av en tredjepart. Dette systemet er tilgjengelig for alle Kundepleie-ansatte hos Polar. Dataene som registreres i systemet, lagres på tjenesteleverandørens servere i EU. På dette skjemaet blir du spurt om å oppgi kontaktinformasjon (for eksempel en e-postadresse og land), slik at vi kan svare på forespørselen din. Opplysningene dine behandles fortrolig, og tjenesteleverandøren har ikke tilgang til de virkelige dataene. Informasjonen lagres i 10 år med mindre lokal lovgivning krever lengre lagring.

Service: Opplysningene som registreres i dette skjemaet, brukes til å koble en enhet sammen med sin eier, levere en reparert enhet eller bestilte reservedeler til kunden, fakturering og betalingsbehandling, sende ut adresseetiketter for returer, sende automatiske e-postmeldinger med henblikk på serviceframdrift og -fullføring, sende tilleggsforespørsler tilknyttet service og anslå hva en service vil koste. Data fra serviceskjemaet overføres til Polars globale servicesystem. Det overføres også adresseinformasjon til eksterne posttjenester for leveranse av produktene. Informasjonen lagres i 10 år med mindre lokal lovgivning krever lengre lagring.

Ringe til Kundepleie

Anrop til Polars Kundepleie kan tas opp i enkelte land. Nummeret du ringer fra, registreres i Kundepleie-systemet og telefonsystemet. Logginformasjonen lagres i seks måneder.

Du kan også kontakte Polars Kundepleie via sosiale mediekanaler (Twitter, Facebook og Google Play) og via en nettprattjeneste (ikke tilgjengelig i alle land). Disse kontakthendelsene registreres i Kundepleie-systemet.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Kontakt oss-skjemaet og tjenesteregistrene.

Polar.com

Polar.com-nettstedet er et offentlig nettsted som tilbyr informasjon om Polar og selskapets produkter, tjenester og samarbeidspartnere. Du trenger ikke registrere deg eller oppgi noen opplysninger om deg selv for å bruke nettstedet. På den annen side bruker Polar informasjonskapsler for å innhente informasjon om trafikken til nettstedet. Lær mer om informasjonskapsler her.

Du kan abonnere på Polars nyhetsbrev på Polar.com-nettstedet, hvor du må oppgi e-postadressen din. Du kan si opp abonnementet når som helst ved å følge anvisningene gitt i nyhetsbrevet. Du kan også kjøpe Polar-produkter via lenkene på Polar.com-nettstedet. Les mer om Polars nettbutikk her.

Nettbutikk

Polars nettbutikk er en åpen detaljhandel hvor du kan kjøpe et produkt enten som en registrert kunde eller som en gjest. For å kunne levere produktet må vi lagre adresseinformasjonen du oppgir, og e-postadressen bruker vi til å holde deg oppdatert om detaljer med leveransen. Vi vil også kontakte deg via e-post for å spørre om tilbakemelding når det gjelder kundeopplevelsen. Dette hjelper oss med å forbedre tjenesten. Hvis du oppretter en kundekonto i forbindelse med bestillingen, lagrer vi disse opplysningene for å forenkle senere kjøp. Den aktuelle betalingen foretas via et betalingssystem som driftes av en tredjepart. Den eneste informasjonen som lagres i Polar-systemet om betalingen, er opplysninger om betalingsmetode og, for B2B-produkter, også det tokeniserte kredittkortnummeret. Polar lagrer enkelte opplysninger, deriblant IP-adressen du bruker, i systemet en stund for å ivareta tjenestens sikkerhet på en legitim måte.

Kjøpsinformasjonen lagres i 10 år med mindre lokal lovgivning krever lengre lagring.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om nettbutikkens register.

Polarpersonaltrainer.com

Polarpersonaltrainer.com er en gratis webapplikasjon for fitness og trening designet for Polar-produkter av forrige generasjon. Du kan bruke den til å overføre treningsdata til våre online-systemer. Appen hjelper deg også med å overvåke fremgangen og forbedre resultatene dine. Tjenesten vil ikke være tilgjengelig etter 2019.

Før du registrerer deg for å bruke polarpersonaltrainer.com-tjenesten, må du lese tjenestens bruksvilkår og Polars personvernerklæring. Du vil bli spurt om å godkjenne tjenestens bruksvilkår. Ved å godkjenne bruksvilkårene inngår du en avtale med Polar. Vi vil også be deg bekrefte at du har lest Polars personvernerklæring.

Da vi ønsker å holde deg à jour med alle viktige Polar-nyheter, vil vi også be deg om å samtykke i å motta markedsføringsmeldinger. Avslag er alltid standardinnstillingen for denne forespørselen. Du kan endre valgene dine senere fra kontoinnstillingene.

Når du oppretter brukerkontoen din, ber vi også om samtykke med henblikk på et par saker i forbindelse med databehandling: samtykke til å behandle personopplysninger, samtykke til å behandle sensitive personopplysninger (inkludert pulsdata) og samtykke til å overføre data til et land utenfor hjemlandet (Polar bruker tredjepartsservere for å yte polarpersonaltrainer.com-tjenesten). Disse serverne kan være lokalisert enten innenfor eller utenfor EU. Aktuelle brukerdata lagres på servere som er lokalisert innenfor EU, men annen informasjon, for eksempel systemets overvåkningsdata, lagres på servere hos tjenesteleverandører som er lokalisert utenfor EU. Du kan lese mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her. For kunder under 13 år, ber vi om at vergen samtykker i at vi behandler dataene. Etter at du har registrert deg, vil du motta en melding for å verifisere e-postadressen og bekrefte at kontoen ble opprettet forsettlig. Kontoen må verifiseres innen 30 dager.

Hvis du ønsker det, kan du også dele informasjon om Polars tjenester på tredjepartssystemer, som for eksempel Facebook eller Strava. Polar er ikke ansvarlig for informasjon så snart den er overført ut av Polars system og utenfor selskapets innflytelse. Du er selv ansvarlig for å behandle informasjonen du deler eller overfører ut av systemet.

Da Polar tilstreber å utvikle tjenestene sine kontinuerlig, kan treningsdata du lagrer i polarpersonaltrainer.com-tjenesten, brukes til å realisere Polars legitime interesser når det gjelder forskning og produktutvikling. Data som brukes til dette formålet, er i et anonymisert format slik at individuelle brukere ikke kan identifiseres. Opplysningene dine kan også brukes for å sende markedsføringsmeldinger hvis du har gitt samtykke til dette, enten i forbindelse med registreringen eller ved en senere dato.

Informasjonen lagres i polarpersonaltrainer.com-tjenesten til slutten av 2019 når tjenesten opphører. Polar varsler kundene sine om alle endringer i datalagringsperioder.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om polarpersonaltrainer.com-registret.

Polar Club

Polar Club er en fitness- og treningsapp basert på puls for grupper som kan bruke appen til å spore og vise data om klubbmedlemmenes prestasjoner i sanntid, deriblant puls, intensitet og kaloriforbrenning, i løpet av en treningstime. Deltakernes treningssammendrag lastes automatisk opp til Polar Flow hvor de kan følge med på framdriften og nå sine mål. Når en fitnessklubb kjøper Polar Club, inngås en avtale med Polar. Under denne avtalen fungerer Polar som databehandler mens klubben er datakontroller. Klubben er ansvarlig for hvilke opplysninger som lagres i systemet og hvordan de behandles. Klubben er også ansvarlig for at brukernes opplysninger er nøyaktige og at datarelevante forespørsler fra individuell brukere (deriblant forespørsler om å slette opplysninger) er korrekte.

Informasjon om klubben som bruker tjenesten, lagres i Polar Club-registret. Det opprettes et brukernavn for klubbens nominerte administrator (Club Admin). Av denne grunn lagres personens e-postadresse i systemet.

Informasjon om treningstimer lagres på klubbens iPad i én måned. Andre data som lagres på enheten, inkluderer deltakernes treningsrelaterte data og en elektronisk ID-kode for å identifisere hver enkelt person, som kan brukes til å koble det registrerte brukernavnet til Flow-databasen. Ved hjelp av denne ID-koden kan deltakernes treningsdata overføres til deres personlige Flow-konto. Klubbens administrasjon kan ikke identifisere brukere på grunnlag av disse ID-kodene. Instruktørens ID-data lagres også på iPad-en. Deltakernes virkelige Flow-brukernavn lagres ikke på iPad-en. Flow-brukernavn med tilhørende brukeropplysninger lagres kun i Flow-tjenesten, og klubben har ikke tilgang til disse kontoene. Polar Flow-tjenestens data lagres på servere som tilhører Polars tjenesteleverandører. Disse serverne kan være lokalisert enten innenfor eller utenfor EU. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her.

Kunder kan delta på treningstimer via sin eksisterende Flow-konto ved å opprette en konto samtidig med at de registrerer seg som deltaker eller besøkende på treningen.

Kunder med en Flow-konto:

Kunden kan registrere seg på en treningstime i klubben ved å bruke en eksisterende Flow-konto. Alternativt kan brukeren opprette en Flow-konto samtidig med registreringen. Det lagres ingen personopplysninger på iPad-en når Flow-kontoen opprettes. De eneste opplysningene som lagres på iPad-en, er deltakernes elektroniske ID og treningsdata. Treningsdata for kunder som bruker Flow-kontoen til å registrere seg som deltaker på treningen, overføres automatisk fra klubbens iPad til Polar Flow-tjenesten ved hjelp av ID-koden.

Kunder som registrerer seg som besøkende:

Kunder kan også registrere seg på en treningstime i klubben som besøkende. De må da oppgi et deltakernavn som skal vises på skjermen under treningen, for eksempel et kallenavn eller en annen unik ID (som et tilfeldig ord eller en tegnserie). Ingen personopplysninger blir innhentet eller lagret. Deltakere som registrerer seg som besøkende, kan lagre sine treningsdata etter timen ved å opprette en Flow-konto eller bruke en eksisterende Flow-konto.

Polar Club-løsningen gir også klubbene og deres kunder en kanal hvor de kan diskutere treningstimer og andre emner av interesse innenfor klubbens eget fellesskap. Denne fellesskapstjenesten finner du i Flows Fellesskap – Club-avsnitt. Når du deltar i diskusjoner i tjenesten, kan du dele informasjon som er felles for deltakerne. Klubben er ansvarlig for å moderere diskusjonen ved behov.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Club-registeret.

Polar Team Solutions

Polar Team Pro

Polar Team Pro er en løsning for overvåkning av spillere for profesjonelle idrettslag. Den kombinerer overvåkningsdata basert på GPS og bevegelser, med pulsinformasjon. Ved hjelp av Polar Team Pro kan coachen overvåke laget under treningsøkten via en iPad (må kjøpes separat) uten en basestasjon eller antenne. Treningsdata kan også innhentes etter trening ved å synkronisere Team Pro-sensorene ved hjelp av Team Pro-dokken. Det å overvåke spillernes prestasjoner gir verdifull og nøyaktig informasjon som kan hjelpe coachteamet i sitt analysearbeid.

Når et idrettslag kjøper Polar Team Pro, inngås en avtale med Polar om bruken av tjenesten. Under denne avtalen fungerer Polar som databehandler mens laget er datakontroller. Laget er ansvarlig for hvilke opplysninger som lagres i systemet og hvordan de behandles. Laget er også ansvarlig for at informasjonen er nøyaktig og at datarelevante forespørsler fra individuelle spillere (deriblant forespørsler om å slette opplysninger) er korrekte.

Polar Team Pro innhenter data om lagene og deres medlemmer som bruker tjenesten. Det opprettes et brukernavn for lagets nominerte administrator (Team Pro Admin). Av denne grunn lagres personens e-postadresse i systemet. Vi vil sende en melding så du kan verifisere e-postadressen og bekrefte at kontoen ble opprettet forsettlig. Kontoen må verifiseres innen 30 dager for å kunne bruke Polar Team Pro. Administratoren oppretter et lag i systemet ved å legge inn opplysninger om medlemmene (som spillernes nummer, navn og fødselsdato) i Team Pro-tjenesten. Dataene lagres på servere som tilhører Polars tjenesteleverandører. Treningsdata lagres på lagets iPad i maksimalt to måneder, og overføres derfra til Team Pro-tjenesten. Individuelle spilleres personlige Polar Flow-kontoer kan tilkobles Team Pro-tjenesten, hvor coachen kan se dem. De individuelle Polar Flow-kontoene er lokalisert i Polar Flow-tjenesten, og derfra lagres dataene på servere som tilhører Polars tjenesteleverandører. Disse serverne kan være lokalisert enten innenfor eller utenfor EU. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Team Pro-registret.

Polar Team

Polar Team-appen er en løsning for overvåkning av spillere. Appen gir pulsdata i sanntid for innendørs lagidretter, og brukes med Polars pulssensorer og en iPad (må kjøpes separat).

Polar verken innhenter eller lagrer personopplysninger via Polar Team. Alle data lagres på iPad-en.

Polar GoFit

Polar GoFit er designet for elever, lærere og skoleadministrasjon. Denne tjenesten gjør det mulig for skoler å se og lagre data for elevenes puls og fysiske aktivitet med sikte på måling av fysisk evne. Polar GoFit-tjenesten består av Polar GoFit-applikasjonen, Polar GoFit-nettstedet (www.polargofit.com, www.polargofit.cn) og Polars puls- og aktivitetsenheter som er kompatible med GoFit.

Når en skole kjøper GoFit, inngås en avtale med Polar eller selskapets representant. Under denne avtalen fungerer Polar som databehandler mens skolen er datakontroller. I egenskap av datakontroller er skolen ansvarlig for hvilke opplysninger som lagres i systemet og hvordan de behandles. Skolen er også ansvarlig for at elevenes opplysninger er nøyaktige og at datarelevante forespørsler fra individuelle elever (deriblant forespørsler om å slette opplysninger) er korrekte. Skolen er også ansvarlig for å innhente tillatelse fra hver enkelt elev – eller verge når det gjelder mindreårige – før eleven legges til tjenesten.

Opplysninger om lærere og elever som bruker tjenesten, lagres i GoFit-registret. Det opprettes et brukernavn for skolens nominerte kontaktlærer (og eventuelt for flere lærere). Av denne grunn lagres personens e-postadresse i systemet. Læreren legger inn elevens brukerinformasjon (navn med mer) i systemet etter å ha innhentet behørig tillatelse. Elever kan bruke kontoen sin uavhengig av skolen hvis de for eksempel vil se egne treningsdata. GoFit-treningsdata lagres på tjenesteleverandørens servere. Disse serverne er lokalisert enten i EU eller USA. Opplysninger som tilhører våre kinesiske GoFit-kunder, lagres på serveren til en tjenesteleverandør som er lokalisert i Kina. Les mer om dataoverføring og relaterte beskyttelsesmekanismer her. Ved behov og med tillatelse fra eleven – eller vergen når det gjelder mindreårige, kan opplysningene deles til en tredjepart innenfor skolemiljøet. Ved behov kan opplysningene deles til en tredjepart for formål som avtales særskilt.

Informasjonen slettes fra GoFit-systemet når avtalen mellom Polar og skolen utløper.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar GoFit-registret.

Polar API / Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink er Polars proprietære grensesnitt for programmering av applikasjoner (API) med lenker for direkte deling av data mellom Polar-systemet og tredjepartssystemer. Ved hjelp av Polar Open AccessLink kan kundene våre overføre data tilknyttet person, trening og fysisk aktivitet fra Polar-enheter og Polar Flow-systemet til et tredjepartssystem som vises i listen over tilgjengelige systemer, deriblant andre fitness- og treningsapper. Polar-kunder kan også overføre lignende data fra tredjepartssystemer til Polar-enheter og Polar Flow. (Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig idet denne versjonen av personvernerklæringen gjøres gjeldende.)

For tredjepartsutviklere:

Polar tilbyr Polar Open AccessLink-grensesnittet med bruksanvisning for tredjepartssystemer. Dette gjør det mulig for tredjeparter å registrere sin egen applikasjon i Polar-systemet og utvikle en funksjon for å motta data.

Utviklere bruker Polar Flow-brukernavnet sitt for innlogging til Polar API / Polar Open AccessLink-tjenesten. En ny applikasjon registreres ved å gi informasjon om applikasjonen og firmaet. Det er påkrevd å godkjenne bruksvilkårene. Ingen personopplysninger innhentes i forbindelse med registrering; applikasjonen kobles i stedet til Flow-kontoen som brukes ved registreringen. Det kan kobles flere applikasjoner til den samme Flow-kontoen.

Brukeren er ansvarlig for å koble ønskede tredjepartstjenester til sin Polar Flow-konto. Informasjonen mottas via tredjepartstjenestene eller sendes av Polar Electro når brukeren synkroniserer data med Polar Flow-tjenesten eller sender sensordata til en tredjepart. Polar er ikke ansvarlig for informasjon så snart den er overført ut av Polars system og utenfor selskapets innflytelse. Brukere er selv ansvarlig for å behandle informasjonen de deler eller overfører ut av systemet.

Du kan kontakte Kundepleie (Customer Care) for nærmere informasjon om Polar Flow-registret.