check tag wrench cart

PRÁVNÍ DOLOŽKA

Přečtěte si prosím tyto podmínky pozorně před použitím těchto stránkách. Zkontrolujte také naše Zásady ochrany osobních údajů

Polar Electro Oy ( "Polární") provozuje tyto internetové stránky ( "stránky") a všechny informace, komunikace, software, fotografie, skriptování, video, text, hudbu, grafiku, zvuk, obraz a dalších materiálů a služeb najdete na těchto stránkách (souhrnně "obsah"), pro uživatele svých zákazníků a členům široké veřejnosti, ale pouze pro zákonné účely popsané níže.

Souhlas s podmínkami, platnými právními předpisy

Omezení použití obsahu

Podání

Revize

Třetí strana (odkazy)

Popření odpovědnosti

Omezení odpovědnosti

Ochranné známky

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Standardní podmínky

Souhlas s podmínkami, platnými právními předpisy
Přístupem, procházení a / nebo použití této stránky souhlasíte být vázaný těmito podmínkami ( "Podmínky"), a v souladu s platnými zákony a předpisy. Prohlašujete, že jste mít pravomoc přijmout tyto podmínky jménem sami nebo jakékoli strany, kterou zastupujete. Pokud se některá ustanovení těchto Podmínek je neplatná žádným zákonem, pravidlo, příkaz nebo nařízení vlády nebo od konečné rozhodnutí kteréhokoli soudu, tato neplatnost nemá vliv na vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

Jestliže nesouhlasíte s těmito podmínkami, prosím, zjistíte, že Vám není dovoleno používat tyto stránky.

Jednotlivé dokumenty na těchto stránkách mohou podléhat dalším podmínkám uvedenými v těchto dokumentech.

Tato stránka je kontrolována a provozována Polar ze svých kanceláří ve Finsku. Přístupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že zákony FINSKO, bez ohledu na principy kolizních norem se použijí na záležitosti týkající se používání těchto stránek. Polar nezaručuje, že obsah na této stránce jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jiných lokalitách, a přístup k ní z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Ti, kdo tuto stránku z jiných míst, tak činí na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za dodržování místních zákonů. Potvrzujete, že Polar může podle svého vlastního uvážení odmítnout nebo zrušit přístup na tuto stránku vámi kdykoliv.span>

Omezení použití obsahu
Obsah je Copyright © Polar Electro Oy 2009. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Obsah je chráněn autorskými právy, mezinárodními úmluvami a všech platných vnitrostátních právních předpisů. Nesmíte reprodukovat (ať už tím, že propojí, rámování nebo jiným způsobem), přenos, distribuce nebo ukládání části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu Polar pouze v souladu s následujícími podmínkami. Polar Vám dává souhlas k zobrazování, ukládání nebo tisk části materiálu z různých oblastí, z těchto stránek pouze pro svou ne-komerční využití. Nesmíte měnit nebo odstranit žádné autorské doložky z materiálů stažených z tohoto serveru.

Podání
Jakákoli komunikace či materiál, které přenesete na polární prostřednictvím této stránky, nebo elektronickou poštou nebudou považovány za důvěrné. Souhlasíte s tím, že sdělení a materiál nebude obsahovat žádné věci, které jsou nezákonné nebo jsou jinak nevhodné k uveřejnění, který budete používat své nejvyšší úsilí k prohlédnutí a odstranění jakýchkoliv virů nebo jiných narušujících nebo destruktivních mechanismů před odesláním jakákoliv sdělení nebo materiál, a že jste vlastní materiál nebo máte neomezené právo ho poskytnout Polar. Polar nemá povinnost zdržet se rozmnožování, publikování nebo jinak používáte komunikace či materiál, v žádném případě, nebo pro jakýkoliv účel. Polární musí být volně používat obsah jakékoli takové komunikace a materiálu, včetně všech nápadů, vynálezů, konceptů, technik nebo know-how v něm uvedeny, pro jakýkoliv účel, včetně vývoje, výroby a / nebo marketing zboží či služeb, bez nároku na kompenzaci poskytovatele z podání. Souhlasíte, že nebudete stíhat Polar vztahující se k materiálu, odesílání a souhlasíte odškodnit Polar pokud jakákoliv třetí strana podnikne kroky proti Polar týkající se materiálu pošlete. Polar nemůže kontrolovat obsah odeslaný uživateli na těchto stránkách. Polar nenese odpovědnost za obsah a informace v nich obsažené, včetně jejich pravdivosti a přesnosti. Polar může kdykoliv dle svého uvážení odstranit jakýkoliv obsah odeslaný uživateli.

Revize
Polar může změnit nebo zrušit obsah, zcela nebo zčásti, a to kdykoli bez předchozího upozornění. Polar revidovat tyto podmínky, může čas od času aktualizací tohoto vysílání. Používáním této stránky, souhlasíte, že budete vázáni i takovými změnami souhlasíte s pravidelně navštěvovat tuto stránku a zjistit tak aktuální podmínky, na které jste vázáni.

Třetí strana (odkazy)
Ve snaze poskytnout větší hodnotu pro naše návštěvníky, mohou zvolit různé Polar třetí stranou web-stránek na odkaz z této stránky. Spojením s těmito třetí-party místa se vám recenzi a souhlasíte s tím, že stránky podmínkách použití před jejich použitím. Také souhlasíte s tím, že i kdyby třetí strana je spojen s Polar, Polar nemá kontrolu nad těchto stránek, a nenese žádnou zodpovědnost za materiál vytvořený nebo uveřejněný na těchto-stran. Jakékoli odkazy na jiné stránky jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatelů těchto stránek.

Popření odpovědnosti
Polar je poskytování této stránce a její obsah na "jak je" a "jak je" a neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo implicitní, pokud jde o dostupnost, přesnost, spolehlivost či obsahu stránek nebo jakékoliv jiné internetové stránky spojené s nebo z této stránky. V největší možné míře přípustné podle platných právních předpisů, polární zříká veškeré takové prohlášení a záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně, mimo jiné, záruky vlastnického práva nebo non-porušení nebo záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Kromě toho, polární nemá ani nezaručuje, že tyto stránky budou uniterrupted nebo error-free, že závady budou opraveny nebo že tato stránka nebo server, který umožňuje tyto stránky k dispozici, jsou bez virů a jiných škodlivých složek. Platnými právními předpisy, nesmí dovolit vyloučení určitých záruk, takže výše uvedené vyloučení nemusí vztahovat na Vás.

Upozorňujeme, že informace mohou vykonávat / vzdělávacích programů a / nebo pokyny v polarpersonaltrainer.com nenahrazuje služby, zdravotníků a lékařů. Polar doporučuje použít tyto prohlížeče se stránky: Internet Explorer 11.0 a vyšší, Mozilla Firefox 43 a vyšší, Safari 8 a vyšší či Google Chrome 47 a vyšší. Prohlížeč doporučený pro www.polarpersonaltrainer.com webové služby je: Internet Explorer 6.0 a vyšší a Mozilla Firefox 1.5 nebo vyšší.

Omezení odpovědnosti
Polar nenese odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, nahodilé, zvláštní nebo následné škody, ušlý zisk z obchodních přerušení vzniklé v důsledku vašeho přístupu, používání nebo nemožnosti používat tuto stránku, nebo jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu, i když polární byl upozorněn na možnost vzniku takových škod. Platnými právními předpisy, nesmí dovolit omezení nebo vyloučení určitých omezení odpovědnosti, takže výše uvedená omezení či vyloučení nemusí vztahovat na Vás.

Ochranné známky
Polární logo je registrovaná ochranná známka společnosti Polar. Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Polar. Ostatní obchodní názvy mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy nebo obchodní značky třetích stran. Nejste udělena, implicitně nebo jinak, jakékoliv licence nebo práva použít jakoukoliv známku, uvedené na těchto stránkách.

Copyright © Polar Electro Oy 2010. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady ochrany soukromí se vztahuje na tuto a další polární všeobecné informační web / mobilních stránek ( "Stránky"), ale u některých lokalit zvláštní podmínky a podmínky, mohou požádat, jak je uvedeno.Ochrana osobních údajů se týká informací, které máme na Polar Electro Oy ( "Polar"), shromažďovat o vás a použití, které jsme si z toho v rámci našeho podnikání. Jestliže nesouhlasíte s těmito zásadami, prosím nepoužívejte tyto stránky.

Neosobní informace
Polar mohou shromažďovat mimo-osobní údaje o vás několika způsoby, včetně sledování vašich aktivit prostřednictvím vaší IP adresy, nebo-v poslední době nejvíce navštívených URL. Tato informace je používána na souhrnném základě pro měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na těchto stránkách, zobrazení stránek, a dalšími technickými údaji. Také ji používáme ke sledování užívání těchto stránek a ke zlepšení celkové kvality a online obsahu. Kromě shromažďování tohoto typu informací shromažďujeme také údaje o stahování a dotazech pro cílené reklamní účely, včetně možných zájmů návštěvníků a jejich demografie.

Osobní informace
S cílem poskytnout vám některé služby prostřednictvím této stránky, můžeme vás požádat o osobní údaje. Můžeme také shromažďovat technické údaje a informace týkající se vašich osobních přístroje Polar, příslušenství a softwaru a jejich zpracování. Můžeme tyto informace použít pro marketingové a propagační účely. Informace mohou být také použity pro nabízení softwarových aktualizací, technickou podporu a případné další služby spojené s polární produkty. Informace mohou být použity pro účely výzkumu a vývoje. Pokud máte námitky proti takovému použití jakéhokoli důvodu, můžete přestat používat, že kdykoli písemně požádat. Žádost musí být zaslána na adresu webmaster@polar.fi. Nebudeme, bez vašeho svolení, poskytují tyto osobní údaje jiným třetím stranám, než polární distributora ve vaší zemi, s výjimkou nezbytných ke splnění vašich požadavků.

Bezpečnost
Polární byla přijata všechna přiměřená opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k podvodnému použití nebo nepřesnosti Vaše osobní údaje.

Přesnost shromažďovaných informací
Polar bude z vlastního podnětu, opravit nebo odstranit jakékoliv osobní údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé pro účely, pro které se používá. Vždy máte právo na přístup a opravu osobních údajů, které jste poskytl, a ty jsou vyzýváni, aby zajistili, že vaše kontaktní údaje a veškeré další informace, které jste poskytl, je správné, úplné a up-to-date, že navštívíte Polar účtu.


Cookies
Přejdete-li na těchto stránkách, které může náš server připojit malý textový soubor na pevný disk - cookie. Tím, že ukazuje, jak a kdy naše hosty tyto stránky používat, tato informace nám pomáhají zlepšit tuto stránku. Je důležité si uvědomit, že cookies jsou bezpečné. Nemohou být provedeny jako kód nebo být použita k doručení viru, a osobní údaje nejsou shromažďovány z nich, nebo uložené na jim. Pokud si nepřejete přijímat cookies, nebo chcete být o jejich ukládání informováni, můžete nastavit váš webový prohlížeč k tomu, když váš prohlížeč umožňuje.

Nezletilé děti
Pokud to není povoleno příslušným zákonem, Polar požaduje, aby "Nezletilé děti" (jak je stanoveno platnými zákony vašeho bydliště), nejsou zapojeni do žádné právní úkony (nákupy nebo jakékoliv jiné úkony) bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce.

Popis souboru s osobními údaji
Soubor s osobními údaji lze nalézt zde.

Standardní podmínky
Tato pravidla pro soutěže platí pro vztahy mezi vámi a společností Polar Electro Oy v případě, že se zúčastníte kterékoli z našich soutěží nebo kampaní. Níže uvedené definice platí pro všechny naše internetové soutěže a kampaně. U konkrétních soutěží a kampaní použijte odkaz na příslušné webové stránce, kde jsou uvedena individuální pravidla pro příslušnou soutěž nebo kampaň.

Ceny nejsou oprávněni získávat zaměstnanci společnosti Polar Electro Oy a jejích zástupců, poboček, dceřiných a mateřských společností, obchodních zástupců, marketingových poboček a partnerů, distributorů, reklamních a propagačních agentur a jejich nejbližší rodinní příslušníci nebo členové domácnosti. Pokud se na získanou cenu vztahuje loterijní daň, uhradí ji pořadatel. Výherce zodpovídá za úhradu veškerých ostatních daní, spojených se získáním ceny. K účasti není vyžadován žádný nákup ani vstupní poplatek. Pořadatelem soutěže je společnost Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finsko.

Pojem „Soutěž“ označuje kteroukoli z našich webových soutěží; pojmy „my“, „nás“, „náš“ označují společnost Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finsko; a pojem „webové stránky“ označuje webové stránky, na kterých soutěž probíhá.

1. Účastí v kterékoli z našich soutěží přijímá účastník jako závazná tato pravidla (která můžeme občas pozměnit nebo upravit) a naše rozhodnutí, která jsou ve všech záležitostech týkajících se těchto soutěží rozhodující.
2. Žádná z cen není přenosná a nebude za ně nabízena žádná alternativa v podobě hotovosti. Předávání cen zařídíme my. Vyhrazujeme si výhradní právo dle vlastního uvážení nahradit kteroukoli cenu či všechny ceny cenami srovnatelné hodnoty. Všechny ceny podléhají podmínkám a ustanovením výrobce nebo dodavatele.
3. K tomu, aby si výherce (a host, pokud byl pozván) mohl cenu převzít, musí (1) podepsat místopřísežné prohlášení o způsobilosti (pokud je to vyžadováno); (2) zprostit nás veškeré odpovědnosti, nároků, požadavků a opatření ve věci osobní újmy nebo poškození, krádeže či ztráty v souvislosti se soutěží nebo s užíváním či převzetím ceny nebo kterékoli její části, s výjimkou případů, kdy k nim došlo v důsledku naší nedbalosti; a (3) podepsat svolení k propagaci, kterým nám poskytne právo používat bez dalšího vyrovnání jeho jméno a fotografii pro reklamní a propagační účely. Přihlášením se do soutěže se výherce zavazuje, že takové svolení podepíše. Výherce (i host, pokud je pozván) musí vyplnit veškeré právní dokumenty a vrátit nám je do čtrnácti (14) dnů po jejich obdržení. Při nesplnění těchto podmínek bude výherce diskvalifikován a bude vybrán náhradní výherce.
4. Převzetí kterékoli části ceny za výhru v soutěži je podmíněno dodržením všech platných zákonů, pravidel a předpisů. Výherce plně zodpovídá za úhradu veškerého pojištění, příslušných daní a veškerých výdajů, které nejsou uvedeny jako součást výhry.
5. Vyhrazujeme si právo stanovit v případě potřeby věková omezení. Účastníci ve věku 15 let (v USA 18 let) a mladší musí mít před přihlášením do soutěže souhlas rodičů nebo opatrovníků. Soutěže nejsou otevřeny zaměstnancům společnosti Polar Electro Oy, jejích poboček a přidružených společností, ani jejich nejbližším příbuzným, a také nikomu ze sponzorů. Vyhrazujeme si také právo geografických omezení účasti.
6. Přihlášením se do soutěže postupují všichni účastníci veškerá práva, vlastnické nároky a zájmy, týkající se veškerého tvůrčího materiálu, který odeslali na webové stránky.
7. Pro zaslání jména výherce do jednoho (1) měsíce po skončení soutěže zašlete ofrankovanou obálku se zpáteční adresou na adresu Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland s údajem, o kterou soutěž se jedná.
8. Výherce souhlasí s tím, že společnost Polar Electro Oy, její pobočky, přidružené společnosti, příbuzné společnosti, zaměstnanci ani žádní sponzoři neponesou žádnou odpovědnost ve spojitosti s převzetím nebo využitím žádné z udělených cen. Vyhrazujeme si právo zcela dle našeho vlastního uvážení kteréhokoliv účastníka nebo výherce diskvalifikovat.
9. Veškeré osobní údaje, včetně, nikoli však pouze, jména účastníka, jeho věku, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy, které získáme tím, že se soutěžící přihlásí do soutěže, mohou být se souhlasem soutěžícího využity námi nebo předány třetím stranám pro určité účely marketingu, výzkumu trhu, analýz a další podobné účely. Další údaje o využívání takových osobních údajů a o vašem právu na odstranění vašich osobních údajů z naší databáze najdete na stránce http://www.polar.fi/legal_notice.

Copyright © Polar Electro Oy 2015. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.