check tag wrench cart

Juridische kennisgeving

Lees aandachtig de volgende voorwaarden voordat je deze site gebruik. Controleer ook Privacybeleid

Polar Electro Oy en Polar Electro Nederland ("Polar") stellen deze website("site") en alle informatie, mededelingen, software, foto's, scripts, videofragmenten, teksten, muziekstukken, illustraties,geluidsfragmenten, beelden en andere materialen en diensten die u vindt op deze site (samengevat onder de noemer "inhoud") ter beschikking van de gebruikers van zijn klanten en de gemeenschap in zijn geheel, maar uitsluitend voor de hieronder beschreven wettelijke doeleinden.

Aanvaarden van de voorwaarden, wettelijke bepalingen

Beperkingen op het gebruik van de inhoud

Instemming

Revisies

Links naar derden

Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

Handelsmerken

PRIVACYBELEID

Standaard leveringsvoorwaarden


Aanvaarden van de voorwaarden, wettelijke bepalingen
Door het openen, lezen en gebruiken van deze Site ga je akkoord met deze voorwaarden ("Voorwaarden") en de naleving van alle wettelijkebepalingen en regelingen. Je hebt de wettelijke bevoegdheid om deze voorwaarden te aanvaarden voor jezelf of de groep die je representeert.Indien één van deze voorwaarden onjuist wordt bevonden door een wet,regel, bevel of regeling van elke overheid of bij beslissing van welke rechtbank dan ook, zal deze beslissing geen invloed hebben op de kracht van de overige Voorwaarden.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, heb je geen toestemming om deze Site te gebruiken.

Afzonderlijke documenten op deze Site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden. In dat geval is dat vermeld in deze documenten.

Deze site wordt beheerd en geleid door Polar vanaf zijn kantoren in Finland en Nederland. Door deze site te raadplegen, stemt u ermee in dat de WETTEN VAN FINLAND en/of NEDERLAND van toepassing zijn op aangelegenheden die betrekking hebben op het gebruik van deze site zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. Polar beweert niet dat de inhoud van deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Het is verboden de site te raadplegen vanaf locaties waar de inhoud ervan onwettig is. Wie deze site raadpleegt vanaf andere locaties, doet dit op eigen risico en is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toegepaste lokale wetten. Je stemt ermee in dat het Polar vrij staat op elk moment te beslissen u de toegang tot deze site te ontzeggen.

Beperking op het gebruik van de inhoud
De inhoud van de Site valt onder Copyright © Polar Electro Oy 2010. ALLE RECHTEN ZIJN VOORBEHOUDEN. De inhoud wordt beschermd door het auteursrechtwetten, bepalingen van internationale verdragen en alle van toepassing zijn de nationale wetgevingen. Het is verboden de inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren (door koppelingen, framing of enige andere methode), over te dragen, te distribueren of op te slaan in welke dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Polar, hetzij overeenkomstig met de volgende voorwaarden. Polar geeft zijn toestemming om delen van de inhoud uit de verschillende delen van deze pagina's te tonen, te downloaden of af te drukken voor eigen niet-commercieel gebruik. Het is verboden eigendomsaanduidingen van materiaal dat gedownload werd van deze site, te wijzigen of teverwijderen.

Verzendingen
Alle mededelingen of informatie die je verstuurt naar Polar via deze site of e-mail wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Je aanvaardt dat de mededelingen en het materiaal niets mag bevatten dat onwettig is of op een andere manier niet geschikt is voor publicatie, dat je al het mogelijke moet doen om virussen en eventuele andere besmettende ofvernietigende eigenschappen op te sporen en te verwijderen voor je de mededelingen of het materiaal verstuurt en je verklaart dat het materiaal jouw eigendom is of dat je het onbeperkte recht geniet om het te verschaffen aan Polar. Polar is op geen enkele manier verplicht om zich ervan te weerhouden de mededelingen of het materiaal te reproduceren, te publiceren of anderszins te gebruiken op welke manier of voor welk doeleinde dan ook. Het staat Polar vrij de inhoud van dergelijke mededelingen of materiaal, met inbegrip van daarin onthulde ideeën, uitvindingen, ontwerpen, technieken of knowhow, te gebruiken voor welk doel dan ook, ook voor het ontwik kelen, produceren en/of aan de man brengen van goederen of diensten, zonder de persoon die hetgeleverd heeft, te vergoeden. Je gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen tegen Polar in verband met materiaal dat je hebt ingezonden en Polar schadeloos te stellen als een derde partij actie onderneemt tegen Polar in verband met het materiaal dat je hebt ingezonden.

Herzieningen
Het staat Polar vrij om op elk moment inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaand bericht. Polar kan deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien en deze pagina actualiseren. Door gebruik te maken van deze site stem je ermee in dat je gebonden bent aan deze revisies en verklaar je deze pagina regelmatig te bezoeken om na te gaan welke voorwaarden op dat moment gelden en bindend zijn voorjou.

Links naar derde partijen
Om de bezoekers een meerwaarde te bieden, kan Polar koppelingen naar websites van derden toevoegen aan zijn site. Als u gebruik maakt van een dergelijk koppeling naar een site van een derde, moet u instemmen met de gebruiksvoorwaarden van deze site voor u hem gebruikt. U stemt er ook mee in dat zelfs als de derde verwant is met Polar, Polar geen controle heeft over deze gekoppelde sites en niet aansprakelijk kan gesteld worden voor het materiaal dat werd gecreëerd of gepubliceerd door zulke sites van derden. Alle koppelingen naar andere sites worden slechts opgenomen om de gebruikers van deze site ten dienste te staan.

Disclaimer
Polar stelt deze site en zijn inhoud ter beschikking "zoals hij is" en "zoals hij beschikbaar is" en doet geen beloftes of geeft geen garanties, noch expliciet noch impliciet, wat betreft de beschikbaarheid, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de inhoud van de site of andere websites die een koppeling naar deze site bevatten of die als koppeling opgenomen zijn op deze site. Voor zover toelaatbaar volgens de toepasselijke wet wijst Polar al dergelijke expliciete of impliciete beloftes en garanties van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van eigendom of conformiteit en impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien belooft of garandeert Polar niet dat deze niet onderbroken zal worden of vrij van fouten is, dat gebreken verholpen zullen worden of dat deze site en de server die deze pagina's ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het is mogelijk dat det oepasselijke wet de afwijzing van bepaalde garanties niet toelaat,zodat de bovenstaande afwijzing niet van toepassing is.

We wijzen erop dat de informatie, trainingsprogramma's en/of richtlijnen van de polarpersonaltrainer.com de diensten van gezondheidsspecialisten of artsen niet kunnen vervangen. Polar raadt je voor het gebruik van de Site volgende browsers aan: Internet Explorer 11.0 of hoger, Mozilla Firefox 43 of hoger, Safari 8 of hoger en Google Chrome 47 of hoger. Voor polarpersonaltrainer.com web service worden Internet Explorer 6.0 of hoger en Mozilla Firefox 1.5 of hoger aanbevolen.

Beperkte aansprakelijkheid
Polar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor direct, indirect,bijkomende, speciale of gevolgschade, winst derving of werkonderbrekingen die voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de inhoud of de onmogelijkheid om de inhoud te gebruiken of fouten of onvolledigheden in de inhoud, zelfs als Polar op voorhand gewezen werd op de mogelijkheid dat dergelijke schade ontstaat. Het is mogelijk dat de toepasselijke wet de beperking of afwijzing van bepaalde aansprakelijkheden niet toelaat, zodat de bovenstaande beperking of afwijzing niet van toepassing is.

Handelsmerken
Het Polar-logo is een geregistreerd handelsmerk van Polar. Alle productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Polar. Andere handelsnamen of handelsmerken kunnen handelsnamen of handelsmerken van derden zijn. Je hebt geen, noch impliciet noch anderszins, vergunning of recht gekregen om een van de merken op deze site te gebruiken.

Copyright © Polar Electro Oy 2010. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

PRIVACY POLICY
Dit privacybeleid is van toepassing op de pagina's op www.polar.com, ("site"). De privacy heeft betrekking op de informatie die wij bij Polar Electro Oy en Polar Electro Nederland "Polar") verzamelen over jou en de manier waarop wij deze gebruiken voor onze activiteiten. Gelieve deze site niet te gebruiken als je niet instemt met ons privacybeleid.

Niet-persoonlijke informatie
Polar mag niet-persoonlijke identificeerbare informatie over jou verzamelen op een aantal manieren, waaronder het volgen van jouw activiteiten via jouw IP-adres of de recentste door jouw bezochte URL. Deze informatie wordt verzameld omdat wij willen weten hoe vaak de site bezocht wordt,hoeveel tijd de gemiddelde bezoeker doorbrengt op de site, welke pagina's veel bekeken worden enz. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de site te meten en de inhoud van de site te verbeteren. We kunnen deze informatie doorgeven aan derden die een goede reputatie genieten, maar de informatie zal geen persoonlijke identificatiegegevens bevatten.

Persoonlijke informatie
Om bepaalde diensten op de site te kunnen aanbieden, kunnen we je om persoonlijke informatie vragen. Deze informatie omvat ook technische gegevens en informatie gerelateerd aan jouw Polar product, de accessoires en bijbehorende software, inclusief het gebruik hiervan. We kunnen deze informatie gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden. De verkregen informatie gebruiken we ook voor het aanbieden van software updates, productondersteuning en andere diensten gerelateerd aan jouw Polar producten. Hiernaast kan de informatie ook gebruikt worden voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden. Als je om een of andere reden bezwaar hebt tegen dit gebruik, kun je daar op elk moment een einde aan stellen door middel van een schriftelijk verzoek. Dit verzoek moet worden gericht aan webmaster@polar.fi . We zullen deze persoonlijke informatie niet doorgeven aan derden, behalve de Polar-distributeur van jouw land, zonder jouw voorafgaande goedkeuring, hetzij dan dat dit nodig is om aan jouw verzoek te voldoen.


Veiligheid
Polar heeft alle gepaste maatregelen genomen om raadpleging door onbevoegden,ongepast gebruik en onnauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie tevoorkomen.

Nauwkeurigheid van de verzamelde informatie
Polar kan op eigen initiatief persoonlijke gegevens corrigeren of wissen die onvolledig, foutief of verouderd zijn. Je hebt steeds het recht om je persoonlijke gegevens te openen en aan te passen. We raden je aan jouw contactinformatie en alle andere informatie op jouw Polar accountpagina accuraat, volledig en up-to-date te houden.


Cookies
Als je deze site raadpleegt, kan onze server een klein tekstbestand - een cookie - op jouw harde schijf plaatsen. Door deze cookie kunnen we weten hoe en wanneer onze bezoekers onze site gebruiken, zodat we onze site kunnen verbeteren. Het is belangrijk dat je weet dat cookies veilig zijn. Ze kunnen niet worden uitgevoerd als code of worden gebruikt om virussen over te dragen of persoonlijke informatie te achterhalen of op te slaan. Als je geen cookies wenst te ontvangen of gewaarschuwd wilt worden wanneer er een cookie op jouw computer geplaatst wordt, kun je de instellingen van jouw webbrowser overeenkomstig aanpassen, als jouw webbrowser deze mogelijkheid biedt.

Minderjarigen

Uitgezonderd toestemming van de wet, vraag Polar dat ‘Minderjarigen' (zoalsgedefinieerd bij de toepasbare wet van de woonplaats) geen legale acties mogen ondernemen (aankoop of andere acties) zonder toezicht of toestemming van ouders of voogd.

Beschrijving van het persoonlijke gegevensbestand

Hier vind je beschrijving van het persoonlijke gegevensbestand.

Standaard leveringsvoorwaarden
Deze wedstrijdreglementen zijn van toepassing op de relatie tussen jou en Polar Electro Oy wanneer je aan één van onze wedstrijden of campagnes deelneemt De volgende definities gelden algemeen voor al onze online wedstrijden en campagnes. Voor de afzonderlijke reglementen van een specifieke wedstrijd/campagne kun je op de link klikken die op de pagina van de desbetreffende wedstrijd/campagne staat vermeld.

Medewerkers van Polar Electro Oy en hun desbetreffende agenten, filialen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, vertegenwoordigers, marketingfilialen en partners, leveranciers, advertentie- en reclamebureaus en leden van hun naaste familie of huishouding komen niet in aanmerking voor een prijs. De promotor betaalt de eventueel toepasselijke loterijbelasting. De prijswinnaar is verantwoordelijk voor het betalen van alle overige belastingen in verband met het winnen van de prijs. Voor deelname zijn geen aanschaf- of deelnamekosten verschuldigd. De wedstrijdpromotor is Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland.

"Wedstrijd" heeft betrekking op al onze online wedstrijden, "wij" en "ons" heeft betrekking op Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland en "website" heeft betrekking op elke website waar de wedstrijd online staat.

1. Door deelname aan één van onze wedstrijden gaan de deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan deze reglementen (die van tijd tot tijd door ons gewijzigd of herzien kunnen worden) en aan onze beslissingen die definitief zijn in alle aangelegenheden in verband met de wedstrijd.
2. Alle prijzen zijn niet-overdraagbaar en niet in te ruilen voor geld. Regelingen voor de overhandiging van de prijzen worden door ons getroffen. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken en in absolute discretie, de prijs /alle prijzen te vervangen door prijzen van gelijke waarde. Alle prijzen zijn onderworpen aan de leveringsvoorwaarden van de fabrikant of leverancier.
3. Om voor prijzen in aanmerking te komen, gaan de winnaar(s) (en gast(en) indien van toepassing) ermee akkoord om (1) indien nodig een beëdigde verklaring te ondertekenen; (2) ons te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims, eisen en actieredenen voor persoonlijk letsel en/of schade, diefstal, of verlies verband houdend met de wedstrijd of het gebruik of aanvaarding van de prijs of een deel daarvan, tenzij wanneer dit te wijten is aan onze nalatigheid (3) een promotiebericht te ondertekenen dat ons zonder aanvullende vergoeding het recht geeft om jouw naam en afbeelding te gebruiken voor advertentie- en reclamedoeleinden. Aanmelding voor de wedstrijd houdt de toezegging in van de winnaar(s) om dergelijke verklaringen te ondertekenen. De winnaar(s) (en gast(en) indien van toepassing) moeten alle wettelijke documenten invullen en binnen veertien (14) dagen aan ons terugsturen. Niet nakomen leidt tot uitsluiting van de winnaar(s), waarna een andere winnaar zal worden geselecteerd.
4. De ontvangst van enig onderdeel van de prijs van de wedstrijd is afhankelijk van het nakomen van alle toepasselijke wetten, reglementen en regelingen. Uitsluitend de winnaar(s) zijn verantwoordelijk voor alle verzekeringen, toepasselijke belastingen en voor alle uitgaven die niet in de omschrijving van de prijs zijn genoemd.
5. Wij behouden ons het recht voor om leeftijdseisen te stellen indien nodig. Deelnemers van 15 jaar of jonger (in de VS 18 jaar of jonger) moeten toestemming vragen aan hun ouder of voogd voordat ze aan de wedstrijd mogen deelnemen. Wedstrijden zijn niet bedoeld voor medewerkers en naaste familie van Polar Electro Oy, filialen en dochterondernemingen en alle sponsoren. Wij behouden ons tevens het recht voor om geografische beperkingen voor deelname in te stellen.
6. Door aan de wedstrijd deel te nemen dragen alle deelnemers alle rechten, de titel en belangen over van alle naar de website geüploade creatieve materialen.
7. Stuur voor de namen van de winnaar(s), binnen één (1) maand na het sluiten van de wedstrijd, een zelfgeadresseerde envelop met opgave van de wedstrijd naar Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland.
8. De winnaar(s) gaan ermee akkoord dat Polar Electro Oy, zijn filialen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en medewerkers, en alle andere sponsoren geen aansprakelijkheid zullen hebben in verband met de aanvaarding of het gebruik van een hierbij toegekende prijs. Wij behouden het recht voor, naar eigen goeddunken en in absolute discretie, deelnemer(s) en/of winnaar(s) uit te sluiten.
9. Alle persoonlijke gegevens, inclusief en niet beperkt tot de naam, de leeftijd, het adres, het telefoonnummer en/of het e-mailadres van de deelnemer, die verkregen zijn door deelname aan de wedstrijd, kunnen met toestemming van de deelnemer door ons worden gebruikt of aan derden worden verstrekt voor zekere marketing, marktonderzoek en -analyse en gerelateerde doeleinden. Ga naar http://www.polar.fi/legal_notice voor meer bijzonderheden over het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens en je recht om je persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen.

Copyright © Polar Electro Oy 2015. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.