check tag wrench cart

Uwolnij swój potencjał – Regulamin kampanii

Regulamin kampanii „Uwolnij swój potencjał”

Jak uzyskać dostęp do wyjątkowego programu autorstwa Frederika Aegidiusa, trenera Annie Thorisdottir:

Jeśli zapiszesz się do 17 czerwca 2019 weźmiesz również udział w konkursie. Zgłaszając swój udział, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych związanych z tą kampanią. Kampania trwa od 20 maja 2019 do 17 czerwca 2019, 23:59 GMT.

Okres trwania

‎20 maja 2019 – 17 czerwca 2019

Nagroda

Zwycięzca zostanie wybrany losowo spośród wszystkich uczestników. Ze zwycięzcą skontaktujemy się osobiście pocztą elektroniczną.

Nagroda: Nagrodą w konkursie są produkty ze sklepu internetowego Polar o wartości 250 €. Zwycięzca otrzyma nagrodę złożoną z produktów dostępnych w sklepie internetowym Polar. Wartość nagrody w wysokości 250 € zostanie obliczona na podstawie cen sprzedaży sklepu internetowego Polar z dnia 17 czerwca 2019 r.

Biorąc udział w kampanii „Uwolnij swój potencjał” akceptujesz regulamin konkursu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa

‎1. Organizatorem konkursu jest Polar Electro Oy. Kampania jest prowadzona na stronie internetowej polar.com/fitness

‎2. Udział w konkursie nie wymaga dokonania zakupu ani wniesienia opłaty. Zgłaszając udział w konkursie, uczestnicy potwierdzają, że akceptują i rozumieją niniejsze warunki (Warunki szczegółowe i ogólne).

‎3. Konkurs trwa od 20 maja 2019 do 17 czerwca 2019, 23:59 GMT.

‎4. Konkurs jest dostępny tylko dla osób, które mają co najmniej 18 lat, w momencie zgłoszenia udziału w konkursie. W konkursie nie mogą uczestniczyć mieszkańcy Szwecji, stanu Nowy Jork i stanu Floryda. Konkurs jest niedostępny tam, gdzie jego przeprowadzenie jest zabronione lub ograniczone przepisami prawa. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy wybranych krajów. Lista uprawnionych krajów znajduje się na końcu niniejszych warunków. Polar Electro Oy zastrzega sobie prawo wprowadzania dodatkowych ograniczeń geograficznych.

‎5. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą się zarejestrować, podając swoje dane na stronie głównej kampanii.

‎6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez serwisy Facebook, Twitter, Pinterest i Instagram. Wchodząc na stronę konkursu, zwalniasz firmy Facebook, Twitter, Pinterest i Instagram od odpowiedzialności w związku z tym konkursem.

‎7. Jakiekolwiek formy przystąpienia do konkursu przy użyciu metody innej niż podana nie będą akceptowane. Przystąpienia generowane za pomocą skryptu, makra lub innych automatycznych środków lub praktyk, lub za pomocą środków naruszających przebieg procesu przystąpienia będą uznawane za nieważne.

‎8. Uprawnione osoby mogą brać udział dowolną liczbę razy. Nieprawidłowe lub niepełne zgłoszenia będą odrzucane. Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać za pomocą aktywnych kont.

‎9. Polar Electro Oy wybierze losowo jednego (1) zwycięzcę. Ze zwycięzcą skontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej i poprosimy o podanie adresu pocztowego w celu wysłania nagrody. Zwycięzca musi odpowiedzieć na wiadomość w ciągu pięciu (5) dni od ogłoszenia wyników. Jeśli zwycięzca nie odpowie na wiadomość w ciągu pięciu (5) dni od ogłoszenia wyników, Polar Electro Oy zastrzega sobie prawo wyboru innego zwycięzcy.

‎10. W Australii, Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemcach, Hong Kongu, Włoszech, Japonii, Norwegii, Singapurze, Hiszpanii, Holandii, Zjednoczonym Królestwie oraz USA zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci kodu promocyjnego o wartości 250 € do wykorzystania w sklepie internetowym Polar. Kod jest ważny tylko na jeden zakup. W Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Chile, Chinach, Kolumbii, Kostaryce, Chorwacji, Czechach, Ekwadorze, Egipcie, Estonii, Irlandii, Grecji, Gwatemali, Węgrzech, Islandii, Indiach, Indonezji, Izraelu, Korei, Malezji, Meksyku, Nowej Zelandii, Panamie, Peru, Filipinach, Polsce, Portugalii, Rumunii, Rosji, Słowenii, RPA, Tajwanie, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Wenezueli zwycięzca otrzyma wybrany przez siebie pakiet produktów o maksymalnej wartości 250 €. Wartość produktów zostanie obliczone na podstawie cen w sklepie internetowym Polar w Finlandii z 17 czerwca 2019 roku.

‎11. Nagroda będzie dostępna dla osób, które są uprawnione do udziału w konkursie.

‎12. Polar Electro Oy wybierze zwycięzców 28 czerwca 2019 roku. Ze zwycięzcą skontaktujemy się osobiście pocztą elektroniczną.

‎13. Dostarczenie nagród: Polar Electro Oy wyśle nagrodę do zwycięzcy do dnia 7 lipca 2019 roku.

‎14. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami szczegółowymi a Warunkami ogólnymi, mającymi zastosowanie do konkursów organizowanych przez Polar Electro Oy, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki szczegółowe.

‎15. Wszystkie aspekty tego konkursu podlegają prawu fińskiemu.

Ogólne warunki uczestnictwa

Niniejsze zasady konkursu mają zastosowanie do relacji pomiędzy użytkownikiem a Polar Electro Oy, w związku z jego udziałem w którymkolwiek z naszych konkursów lub kampanii. Poniższe definicje mają charakter ogólny i odnoszą się do wszystkich konkursów i kampanii internetowych. W przypadku konkretnego konkursu/konkretnej kampanii należy kliknąć link na odpowiedniej stronie, prowadzący do regulaminu danego konkursu/danej kampanii.

Pracownicy firmy Polar Electro Oy i jej przedstawicieli, podmiotów powiązanych, zależnych i nadrzędnych, przedstawicieli handlowych, współpracowników i partnerów marketingowych, dystrybutorów, agencji reklamowych i promocyjnych oraz członkowie ich najbliższych rodzin i osoby należące do wspólnego gospodarstwa domowego nie są uprawnieni do nagród. Organizator opłaca stosowny podatek od nagród, jeśli taki występuje. Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia pozostałych podatków związanych z wygraną. Udział w konkursie nie wymaga dokonania zakupu ani uiszczania opłat wstępnych. Organizatorem konkursu jest Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia. ‎„Konkurs” oznacza każdy konkurs organizowany przez nas w Internecie; określenia „my”, „nas”, „nasz” itp. oznaczają Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia, a „strona internetowa” — każdą stronę, która umożliwia dostęp do konkursu.

‎1. Uczestnicząc w dowolnym organizowanym przez nas Konkursie, osoby zgłaszające się wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu (który od czasu do czasu może się zmieniać) i postępowanie zgodne z podjętymi przez nas decyzjami, które mają charakter ostateczny we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem.

‎2. Żadnych nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymieniać na równowartość w gotówce. Odpowiadamy za organizację przekazania nagród. Zastrzegamy sobie prawo, wedle własnego uznania, do zastępowania dowolnych nagród nagrodami o porównywalnej wartości. Wszystkie nagrody podlegają regulaminowi producenta i dostawcy.

‎3. Aby kwalifikować się do odbioru nagrody, zwycięzca(y) (i osoba towarzysząca, jeśli ma to zastosowanie) musi wyrazić zgodę na: (1) podpisanie oświadczenia o kwalifikowaniu się do odbioru nagrody, jeśli jest ono wymagane; (2) zwolnienie naszej firmy z wszelkiej odpowiedzialności, zrzeczenie się roszczeń, żądań i powództw dotyczących obrażeń ciała i/lub szkód na mieniu, kradzieży lub strat poniesionych w związku z Konkursem lub wykorzystywaniem bądź przyjęciem nagrody lub jej części, z wyjątkiem kwestii wynikłych z naszego zaniedbania; oraz (3) podpisanie deklaracji nadającej nam prawo do wykorzystywania nazwiska zwycięzcy i powiązanych danych w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Przystąpienie do Konkursu wiąże się z koniecznością podpisania takich deklaracji. Zwycięzca (i ewentualnie osoba towarzysząca) musi wypełnić dokumenty prawne i zwrócić je nam w ciągu czternastu (14) dni od ich otrzymania. Niezastosowanie się do tych warunków skutkuje zdyskwalifikowaniem obecnego zwycięzcy i wyborem nowego.

‎4. Otrzymanie jakiejkolwiek części nagrody warunkowane jest przestrzeganiem wszelkich stosownych zasad, przepisów i regulacji prawnych. Zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ubezpieczenie, opłatę stosownych podatków i koszty niezawarte w opisie nagrody.

‎5. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania wymagań dotyczących wieku, gdy zajdzie taka konieczność. Przed zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie osoby mające 15 lat lub mniej (18 lat lub mniej w Stanach Zjednoczonych) muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie najbliższej rodziny pracowników firmy Polar Electro Oy, spółek stowarzyszonych i zależnych oraz żadnych sponsorów. Zastrzegamy sobie również prawo do stosowania ograniczeń geograficznych w zakresie uczestnictwa w konkursie.

‎6. Przystępując do Konkursu, wszyscy uczestnicy dokonują cesji praw, tytułów i zysków związanych z zamieszczaniem w witrynie materiałów kreatywnych.

‎7. Aby uzyskać listę zwycięzców do jednego (1) miesiąca od zakończenia Konkursu, należy wysłać wiadomość zawierającą nazwę Konkursu wraz z zaadresowaną i opłaconą kopertą zwrotną na adres Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia.

‎8. Zwycięzca(-y) potwierdza(-ją), że Polar Electro Oy, jej spółki zależne, stowarzyszone, powiązane firmy i pracownicy ani żadni inni sponsorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z przyjęciem lub wykorzystaniem żadnej z przyznanych nagród. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika i/lub zwycięzcy wedle naszego uznania.

‎9. Dane osobowe takie jak nazwisko i imię, wiek, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail uzyskane przez nas od uczestnika przystępującego do udziału w Konkursie mogą bez ograniczeń, za zgodą uczestnika, być przez nas wykorzystywane lub ujawniane osobom trzecim w celach marketingowych, badawczych, analitycznych lub podobnych. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych osobowych oraz prawa użytkownika do ich usunięcia z naszej bazy danych można znaleźć na stronie http://www.polar.com/en/legal_notice.

ARGENTYNA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELGIA

BRAZYLIA

KANADA

CHILE

CHINY

KOLUMBIA

KOSTARYKA

CHORWACJA

CZECHY

DANIA

EKWADOR

EGIPT

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCJA

NIEMCY

WIELKA BRYTANIA / IRLANDIA

GRECJA

GWATEMALA

HONGKONG

WĘGRY

ISLANDIA

INDIE

INDONEZJA

IZRAEL

WŁOCHY

JAPONIA

KOREA

MALEZJA

MEKSYK

HOLANDIA

NOWA ZELANDIA

NORWEGIA

PANAMA

PERU

FILIPINY

POLSKA

PORTUGALIA

RUMUNIA

ROSJA

SINGAPUR

SŁOWENIA

RPA

HISZPANIA

SZWAJCARIA

TAJWAN

TURCJA

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

USA (mieszkańcy stanów Nowy Jork i Floryda nie mogą brać udziału w konkursie)

WENEZUELA

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.